战国策·秦败魏于华走芒卯而围大拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 11:32:59

 文言文之家为您整理战国策·秦败魏于华走芒卯而围大拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦败魏于华走芒卯而围大注音版

 《 qínbàiwèihuázǒumángmǎoérwéi 》
  qínbàiwèihuá , zǒumángmǎoérwéiliáng 。 jiǎwéiwèiwèiránghóuyuē :“ chénwénwèishìchénxiōngjiēwèiwèiwángyuē :‘ chūshíhuìwángzhào , zhànshèngsānliáng , shíwànzhījūnhándān , zhàoshì , érhándānguī 。 réngōngyàn , shāzizhī , guó , yàn , éryānguóguī 。 yàn 、 zhàozhīsuǒguóquánbīngjìn , érbìngzhūhóuzhě , néngrěnnánérchóngchū 。 sòng 、 zhōngshānshùshù , érsuíwáng 。 chénwéiyàn 、 zhào , érsòng 、 zhōngshānwéi 。 qíntānzhīguóérqīn , cánshíwèi , jìnjìnguó, zhànshèngzi , xiàn , wèiérbīngchū 。 qínyànzhīyǒuzāi ! jīnyòuzǒumángmǎo , rénběi , fēidàngōngliáng , qiějiéwángduō , wángtīng 。 jīnwángxúnchǔ 、 zhàoérjiǎng , chǔ 、 zhàowángzhēngshìqín , qínshòuzhī 。 qínxiéchǔ 、 zhàozhībīnggōng , guójiùwáng 。 yuànwángzhījiǎng 。 wángruòjiǎng , shǎoéryǒuzhì ; rán 。’ shìchénzhīsuǒwénwèi , yuànjūnzhīshìshì 。
 “《 zhōushū 》 yuē :‘ wéimìngcháng 。’ yánxìngzhīshù 。 zhànshèngzi , érxiàn , fēibīngzhījīng , fēizhīgōng , tiānxìngwéiduō 。 jīnyòuzǒumángmǎo , běi , gōngliáng , shìtiānxìngwéicháng 。 zhīzhěrán 。
 “ chénwénwèishìbǎixiànshèngbīng , zhǐshùliáng , chénwéixiàsānshíwàn 。 sānshíwànzhīzhòng , shǒushírènzhīchéng , chénwéisuītāng 、 shēng , gōng 。 qīngxìnchǔ 、 zhàozhībīng , língshírènzhīchéng , zhànsānshíwànzhīzhòng , érzhìzhī , chénwéitiānxiàzhīshǐfēnzhìjīn , wèichángyǒuzhī 。 gōngérnéng , qínbīngba , yīnwáng , qiángōng 。 jīnwèifāng , shǎoshōu 。 yuànzhīchǔ 、 zhàozhībīngwèirènliáng , shǎoshōu 。 wèifāng , érshǎowéi , zhī , jūnsuǒ 。 chǔ 、 zhàowèizhīxiānjiǎng , zhēngshìqín 。 cóngshìsàn , érjūnhòuyān 。 qiějūnzhīchángjìnguó , bīngzāi ? bīngyòng , érwèixiàojiàng 、 ān , yòuwéiyīnliǎng , jìnsòng , wèixiàoyóudàn 。 qínbīnglìng , érjūnzhìzhī , qiúérde ? wéiérchéng ? chényuànjūnzhīshúérxíngwēi 。”
  ránghóuyuē :“ shàn 。” nǎiliángwéi 。

战国策·秦败魏于华走芒卯而围大拼音版

 《 qín bài wèi yú huá zǒu máng mǎo ér wéi dà 》
  qín bài wèi yú huá , zǒu máng mǎo ér wéi dà liáng 。 xū jiǎ wéi wèi wèi ráng hóu yuē :“ chén wén wèi shì dà chén fù xiōng jiē wèi wèi wáng yuē :‘ chū shí huì wáng fá zhào , zhàn shèng hū sān liáng , shí wàn zhī jūn bá hán dān , zhào shì bù gē , ér hán dān fù guī 。 qí rén gōng yàn , shā zi zhī , pò gù guó , yàn bù gē , ér yān guó fù guī 。 yàn 、 zhào zhī suǒ yǐ guó quán bīng jìn , ér dì bù bìng hū zhū hóu zhě , yǐ qí néng rěn nán ér chóng chū dì yě 。 sòng 、 zhōng shān shù fá shù gē , ér suí yǐ wáng 。 chén yǐ wéi yàn 、 zhào kě fǎ , ér sòng 、 zhōng shān kě wú wéi yě 。 fū qín tān lì zhī guó ér wú qīn , cán shí wèi , jìn jìn guó , zhàn shèng yì zi , gē bā xiàn , dì wèi bì rù ér bīng fù chū yǐ 。 fū qín hé yàn zhī yǒu zāi ! jīn yòu zǒu máng mǎo , rén běi dì , cǐ fēi dàn gōng liáng yě , qiě jié wáng yǐ duō gē yě , wáng bì wù tīng yě 。 jīn wáng xún chǔ 、 zhào ér jiǎng , chǔ 、 zhào nù lì yǔ wáng zhēng shì qín , qín bì shòu zhī 。 qín xié chǔ 、 zhào zhī bīng yǐ fù gōng , zé guó jiù wáng bù kě dé yě yǐ 。 yuàn wáng zhī bì wú jiǎng yě 。 wáng ruò yù jiǎng , bì shǎo gē ér yǒu zhì ; bù rán bì qī 。’ shì chén zhī suǒ wén yú wèi yě , yuàn jūn zhī yǐ shì lǜ shì yě 。
 “《 zhōu shū 》 yuē :‘ wéi mìng bù yú cháng 。’ cǐ yán xìng zhī bù kě shù yě 。 fū zhàn shèng yì zi , ér gē bā xiàn , cǐ fēi bīng lì zhī jīng , fēi jì zhī gōng yě , tiān xìng wéi duō yǐ 。 jīn yòu zǒu máng mǎo , rù běi dì , yǐ gōng dà liáng , shì yǐ tiān xìng zì wéi cháng yě 。 zhī zhě bù rán 。
 “ chén wén wèi shì xī qí bǎi xiàn shèng bīng , yǐ zhǐ shù dà liáng , chén yǐ wéi bù xià sān shí wàn 。 yǐ sān shí wàn zhī zhòng , shǒu shí rèn zhī chéng , chén yǐ wéi suī tāng 、 wǔ fù shēng , fú yì gōng yě 。 fū qīng xìn chǔ 、 zhào zhī bīng , líng shí rèn zhī chéng , zhàn sān shí wàn zhī zhòng , ér zhì bì jǔ zhī , chén yǐ wéi zì tiān xià zhī shǐ fēn yǐ zhì yú jīn , wèi cháng yǒu zhī yě 。 gōng ér bù néng bá , qín bīng bì ba , yīn bì wáng , zé qián gōng bì qì yǐ 。 jīn wèi fāng yí , kě yǐ shǎo gē shōu yě 。 yuàn zhī jí chǔ 、 zhào zhī bīng wèi rèn yú dà liáng yě , jí yǐ shǎo gē shōu 。 wèi fāng yí , ér dé yǐ shǎo gē wéi hé , bì yù zhī , zé jūn dé suǒ yù yǐ 。 chǔ 、 zhào nù yú wèi zhī xiān jǐ jiǎng yě , bì zhēng shì qín 。 cóng shì yǐ sàn , ér jūn hòu zé yān 。 qiě jūn zhī cháng gē jìn guó qǔ dì yě , hé bì yǐ bīng zāi ? fū bīng bù yòng , ér wèi xiào jiàng 、 ān yì , yòu wéi yīn qǐ liǎng jī , jìn gù sòng , wèi xiào yóu dàn 。 qín bīng yǐ lìng , ér jūn zhì zhī , hé qiú ér bù de ? hé wéi ér bù chéng ? chén yuàn jūn zhī shú jì ér wú xíng wēi yě 。”
  ráng hóu yuē :“ shàn 。” nǎi bà liáng wéi 。

 为您推荐:战国策·魏三·秦败魏于华走芒卯而围大文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签