战国策·秦败魏于华魏王且入朝于秦拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 11:37:09

 文言文之家为您整理战国策·秦败魏于华魏王且入朝于秦拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦败魏于华魏王且入朝于秦注音版

 《 qínbàiwèihuáwèiwángqiěcháoqín 》
  qínbàiwèihuá , wèiwángqiěcháoqín 。 zhōuxīnwèiwángyuē :“ sòngrényǒuxuézhě , sānniánfǎnérmíng 。 yuē :‘ xuésānnián , fǎnérmíngzhě ?’ yuē :‘ suǒxiánzhě , guòyáo 、 shùn , yáo 、 shùnmíng 。 suǒzhě , tiān , tiānmíng 。 jīnxiánguòyáo 、 shùn , guòtiān , shìmíng 。’ yuē :‘ zhīxuézhě , jiāngjìnxíngzhī ? yuànzizhīyǒumíng 。 zhīxué , jiāngyǒusuǒxíng ? yuànzizhīqiěmíngwéihòu 。’ jīnwángzhīshìqín , shàngyǒucháozhě ? yuànwángzhīyǒuzhī , ércháowéihòu 。” wèiwángyuē :“ huànguǎrénérchū ? wǎn ② wèizhùyuē :‘ érchū , qǐngxùnguǎréntóu 。’” zhōuxīnduìyuē :“ chénzhījiàn , jīnrényǒuwèichényuē , zhīyuānérchū , chū , qǐngshǔshǒuwéixùnzhě , chénwéi 。 jīnqínzhīzhīguó 。 yóuzhīyuān ; érwǎnzhīshǒu , yóushǔshǒu 。 nèiwángzhīzhīqín , érxùnwángshǔshǒu , chénqièwéiwáng 。 qiěliángshúnèi ?” wángyuē :“ liáng 。”“ liángshúshēn ?” wángyuē :“ shēn。” yuē :“ sānzhě , shēn , shàng ; nèi , xià 。 qínwèisuǒxià , érwángxiàoshàng ,  ?”
  wángshàngwèitīng 。 zhīyuē :“ wángshìchǔwáng 。 chǔwángqín , wángsānchéngxiānzhī ; chǔwáng , chǔ 、 wèiwéi , shànghànqín 。” wángnǎizhǐ , wángwèizhīyuē :“ shǐnuòyīnghóu , jīnxíngzhězhī 。” zhīyuē :“ wángyōu 。 chén使shǐchángxìnhóuqǐngnèiwáng , wángdàichén 。”
  zhīshuōchángxìnhóuyuē :“ wángmìngzhàoxiàngguó 。” chángxìnhóuyuē :“ wángchénwéi ?” zhīyuē :“ chénzhī , wángzhàojūn 。” chángxìnhóuyuē :“ nèiwángqínzhě , níngwéiqín ? wéiwèi 。” zhīyuē :“ jūnwéiwèi , jūnwéi 。 qiěān ? ānshēng ? ānqióng ? ānguì ? jūnxiānwéi , hòuwéiwèi 。” chángxìnhóuyuē :“ lóugōngjiāng , chénjīncóng 。” zhīyuē :“ wángzhàojūn , jūnxíng , xuèjiànjūnjīn 。”
  chángxìnhóuxíng , zhīsuíhòu 。 qiějiànwáng , zhīxiānwèiwángyuē :“ wěibìngzhěérjiànzhī , chénkǒngzhī 。” chángxìnhóujiànwáng , wángyuē :“ bìngshènnài ! shǐnuòyīnghóu , suīdào , xíng ?” chángxìnhóuyuē :“ wángxíng ! chénnéngzhīyīnghóu , yuànwángyōu 。”

战国策·秦败魏于华魏王且入朝于秦拼音版

 《 qín bài wèi yú huá wèi wáng qiě rù cháo yú qín 》
  qín bài wèi yú huá , wèi wáng qiě rù cháo yú qín 。 zhōu xīn wèi wáng yuē :“ sòng rén yǒu xué zhě , sān nián fǎn ér míng qí mǔ 。 qí mǔ yuē :‘ zǐ xué sān nián , fǎn ér míng wǒ zhě hé yě ?’ qí zǐ yuē :‘ wú suǒ xián zhě , wú guò yáo 、 shùn , yáo 、 shùn míng 。 wú suǒ dà zhě , wú dà tiān dì , tiān dì míng 。 jīn mǔ xián bù guò yáo 、 shùn , mǔ dà bù guò tiān dì , shì yǐ míng mǔ yě 。’ qí mǔ yuē :‘ zǐ zhī yú xué zhě , jiāng jìn xíng zhī hū ? yuàn zi zhī yǒu yǐ yì míng mǔ yě 。 zǐ zhī yú xué yě , jiāng yǒu suǒ bù xíng hū ? yuàn zi zhī qiě yǐ míng mǔ wéi hòu yě 。’ jīn wáng zhī shì qín , shàng yǒu kě yǐ yì rù cháo zhě hū ? yuàn wáng zhī yǒu yǐ yì zhī , ér yǐ rù cháo wéi hòu 。” wèi wáng yuē :“ zǐ huàn guǎ rén rù ér bù chū yé ? xǔ wǎn ② wèi wǒ zhù yuē :‘ rù ér bù chū , qǐng xùn guǎ rén yǐ tóu 。’” zhōu xīn duì yuē :“ rú chén zhī jiàn yě , jīn rén yǒu wèi chén yuē , rù bù cè zhī yuān ér bì chū , bù chū , qǐng yǐ yī shǔ shǒu wéi nǚ xùn zhě , chén bì bù wéi yě 。 jīn qín bù kě zhī zhī guó yě 。 yóu bù cè zhī yuān yě ; ér xǔ wǎn zhī shǒu , yóu shǔ shǒu yě 。 nèi wáng yú bù kě zhī zhī qín , ér xùn wáng yǐ shǔ shǒu , chén qiè wéi wáng bù qǔ yě 。 qiě wú liáng shú yǔ wú hé nèi jí ?” wáng yuē :“ liáng jí 。”“ wú liáng shú yǔ wú shēn jí ?” wáng yuē :“ shēn jí 。” yuē :“ yǐ sān zhě , shēn , shàng yě ; hé nèi , qí xià yě 。 qín wèi suǒ qí xià , ér wáng xiào qí shàng , kě hū ?”
  wáng shàng wèi tīng yě 。 zhī qī yuē :“ wáng shì chǔ wáng 。 chǔ wáng rù qín , wáng yǐ sān chéng xiān zhī ; chǔ wáng bù rù , chǔ 、 wèi wéi yī , shàng zú yǐ hàn qín 。” wáng nǎi zhǐ , wáng wèi zhī qī yuē :“ wú shǐ yǐ nuò yú yīng hóu yǐ , jīn bù xíng zhě qī zhī yǐ 。” zhī qī yuē :“ wáng wù yōu yě 。 chén shǐ cháng xìn hóu qǐng wú nèi wáng , wáng dài chén yě 。”
  zhī qī shuō yú cháng xìn hóu yuē :“ wáng mìng zhào xiàng guó 。” cháng xìn hóu yuē :“ wáng hé yǐ chén wéi ?” zhī qī yuē :“ chén bù zhī yě , wáng jí zhào jūn 。” cháng xìn hóu yuē :“ wú nèi wáng yú qín zhě , níng yǐ wéi qín yé ? wú yǐ wéi wèi yě 。” zhī qī yuē :“ jūn wú wéi wèi jì , jūn qí zì wéi jì 。 qiě ān sǐ hū ? ān shēng hū ? ān qióng hū ? ān guì hū ? jūn qí xiān zì wéi jì , hòu wéi wèi jì 。” cháng xìn hóu yuē :“ lóu gōng jiāng rù yǐ , chén jīn cóng 。” zhī qī yuē :“ wáng jí zhào jūn , jūn bù xíng , xuè jiàn jūn jīn yǐ 。”
  cháng xìn hóu xíng , zhī qī suí qí hòu 。 qiě jiàn wáng , zhī qī xiān rù wèi wáng yuē :“ wěi bìng zhě hū ér jiàn zhī , chén yǐ kǒng zhī yǐ 。” cháng xìn hóu rù jiàn wáng , wáng yuē :“ bìng shèn nài hé ! wú shǐ yǐ nuò yú yīng hóu yǐ , yì suī dào sǐ , xíng hū ?” cháng xìn hóu yuē :“ wáng wú xíng yǐ ! chén néng dé zhī yú yīng hóu , yuàn wáng wú yōu 。”

 为您推荐:战国策·魏三·秦败魏于华魏王且入朝于秦文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签