战国策·华军之战拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 11:42:00

  文言文之家为您整理战国策·华军之战拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·华军之战注音版

  《 huájūnzhīzhàn 》
   huájūnzhīzhàn , wèishèngqín 。 míngnián 。 jiāng使shǐduàngānchóngérjiǎng 。
   sūnchénwèiwèiwángyuē :“ wèibàizhīshàng , wèishànyòngshèng ; érqínshèngzhīshàng , wèinéngyòngshèng 。 jīnchùniánnǎi , shìqúnchénzhīérwángzhī 。 qiězhě , duàngānzi , wángyīn使shǐzhī ; zhě , qín , érwángyīn使shǐzhīshòu 。 zhězhì , érzhězhì , shìwèi ! qiějiānchénjiēshìqín 。 shìqín , yóubàoxīnérjiùhuǒ, xīnjìn , huǒzhǐ 。 jīnwángzhīyǒujìn , érqínzhīqiúqióng , shìxīnhuǒzhīshuō 。” wèiwángyuē :“ shàn 。 suīrán , qín ,  。” duìyuē :“ wángjiànzhězhīyòngxiāo ? shíshí ,  。 jīnjūnjiéqúnchénérqín , yīnyuē , yòngzhìzhīruòxiāo !” wèiwángyuē :“ shàn 。” nǎiànxíng 。

战国策·华军之战拼音版

  《 huá jūn zhī zhàn 》
   huá jūn zhī zhàn , wèi bù shèng qín 。 míng nián 。 jiāng shǐ duàn gān chóng gē dì ér jiǎng 。
   sūn chén wèi wèi wáng yuē :“ wèi bù yǐ bài zhī shàng gē , kě wèi shàn yòng bù shèng yǐ ; ér qín bù yǐ shèng zhī shàng gē , kě wèi bù néng yòng shèng yǐ 。 jīn chù jī nián nǎi yù gē , shì qún chén zhī sī ér wáng bù zhī yě 。 qiě fú yù xǐ zhě , duàn gān zi yě , wáng yīn shǐ zhī gē dì ; yù dì zhě , qín yě , ér wáng yīn shǐ zhī shòu xǐ 。 fū yù xǐ zhě zhì dì , ér yù dì zhě zhì xǐ , qí shì bì wú wèi yǐ ! qiě fú jiān chén gù jiē yù yǐ dì shì qín 。 yǐ dì shì qín , pì yóu bào xīn ér jiù huǒ yě , xīn bù jìn , zé huǒ bù zhǐ 。 jīn wáng zhī dì yǒu jìn , ér qín zhī qiú wú qióng , shì xīn huǒ zhī shuō yě 。” wèi wáng yuē :“ shàn 。 suī rán , wú yǐ xǔ qín yǐ , bù kě yǐ gé yě 。” duì yuē :“ wáng dú bù jiàn fū bó zhě zhī yòng xiāo yé ? yù shí zé shí , yù wò zé wò 。 jīn jūn jié yú qún chén ér xǔ qín , yīn yuē bù kě gé , hé yòng zhì zhī bù ruò xiāo yě !” wèi wáng yuē :“ shàn 。” nǎi àn qí xíng 。

  为您推荐:战国策·魏三·华军之战文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签