战国策·魏三·齐欲伐魏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 11:45:18

  文言文之家为您整理战国策·魏三·齐欲伐魏拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏三·齐欲伐魏注音版

  《 wèi 》
   wèi , wèi使shǐrénwèichúnkūnyuē :“ wèi , néngjiěwèihuàn , wéixiānshēng 。 yǒubǎoèrshuāng , wénèr , qǐngzhìzhīxiānshēng 。” chúnkūnyuē :“ nuò 。” shuōwángyuē :“ chǔ , zhīchóu ; wèi , zhīguó 。 guó , 使shǐchóuzhì , míngchǒuérshíwēi , wèiwáng 。” wángyuē :“ shàn 。” nǎiwèi 。
   wèiwángyuē :“ chúnkūnyánwèizhě , shòuwèizhī 、  。” wángwèichúnkūnyuē :“ wénxiānshēngshòuwèizhī 、  , yǒuzhū ?” yuē :“ yǒuzhī 。”“ ránxiānshēngzhīwéiguǎrénzhī ?” chúnkūnyuē ;“ wèizhīshì便biàn , wèisuīkūn , wáng ? ruòchéng便biàn , wèisuīfēngkūn , wángsǔn ? qiěwángguózhīfěi , wèijiànwángzhīwēi , bǎixìngbèibīngzhīhuàn , kūnyǒu 、 zhībǎo , wángshāng ?”

战国策·魏三·齐欲伐魏拼音版

  《 qí yù fá wèi 》
   qí yù fá wèi , wèi shǐ rén wèi chún yú kūn yuē :“ qí yù fá wèi , néng jiě wèi huàn , wéi xiān shēng yě 。 bì yì yǒu bǎo bì èr shuāng , wén mǎ èr sì , qǐng zhì zhī xiān shēng 。” chún yú kūn yuē :“ nuò 。” rù shuō qí wáng yuē :“ chǔ , qí zhī chóu dí yě ; wèi , qí zhī yǔ guó yě 。 fū fá yǔ guó , shǐ chóu dí zhì qí yú bì , míng chǒu ér shí wēi , wèi wáng fú qǔ yě 。” qí wáng yuē :“ shàn 。” nǎi bù fá wèi 。
   kè wèi qí wáng yuē :“ chún yú kūn yán bù fá wèi zhě , shòu wèi zhī bì 、 mǎ yě 。” wáng yǐ wèi chún yú kūn yuē :“ wén xiān shēng shòu wèi zhī bì 、 mǎ , yǒu zhū ?” yuē :“ yǒu zhī 。”“ rán zé xiān shēng zhī wéi guǎ rén jì zhī hé rú ?” chún yú kūn yuē ;“ fá wèi zhī shì bù biàn , wèi suī cì kūn , yú wáng hé yì ? ruò chéng bù biàn , wèi suī fēng kūn , yú wáng hé sǔn ? qiě fú wáng wú fá yǔ guó zhī fěi , wèi wú jiàn wáng zhī wēi , bǎi xìng wú bèi bīng zhī huàn , kūn yǒu bì 、 mǎ zhī bǎo , yú wáng hé shāng hū ?”

  为您推荐:战国策·魏三·齐欲伐魏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签