战国策·秦将伐魏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 11:50:35

 文言文之家为您整理战国策·秦将伐魏拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦将伐魏注音版

 《 qínjiāngwèi 》
  qínjiāngwèi 。 wèiwángwénzhī , jiànmèngchángjūn , gàozhīyuē :“ qínqiěgōngwèi , wéiguǎrénmóu , nài ?” mèngchángjūnyuē :“ yǒuzhūhóuzhījiù , guócún 。” wángyuē :“ guǎrényuànzizhīxíng 。” zhòngwéizhīyuēchēbǎichéng 。
  mèngchángjūnzhīzhào , wèizhàowángyuē :“ wényuànjièbīngjiùwèi 。” zhàowángyuē :“ guǎrénnéng 。” mèngchángjūnyuē :“ gǎnjièbīngzhě , zhōngwáng 。” wángyuē :“ dewén ?” mèngchángjūnyuē :“ zhàozhībīng , fēinéngqiángwèizhībīng ; wèizhībīng , fēinéngruòzhào 。 ránérzhàozhīsuìwēiérmínsuì , érwèizhīsuìwēiérmínsuìzhě ,  ? 西wéizhào 。 jīnzhàojiùwèi , wèishàméngqín , shìzhàoqiángqínwéijiè , qiěsuìwēi , mínqiěsuì 。 wénzhīsuǒzhōngwáng 。” zhàowángnuò , wèizhàobīngshíwàn , chēsānbǎichéng 。
  yòuběijiànyānwángyuē ;“ xiāngōngchángyuēliǎngwángzhījiāo 。 jīnqínqiěgōngwèi , yuànwángzhījiùzhī 。” yānwángyuē :“ suìshúèrnián , jīnyòuhángshùqiānérzhùwèi , qiěnài ?” tiánwényuē :“ hángshùqiānérjiùrénzhě , guózhī 。 jīnwèiwángchūguóménérwàngjiànjūn , suīhángshùqiānérzhùrén , de ?” yānwángshàngwèi 。 tiánwényuē :“ chénxiào便biànwáng , wángyòngchénzhīzhōng , wénqǐngxíng 。 kǒngtiānxiàjiāngyǒubiàn 。” wángyuē :“ biàndewén ?” yuē :“ qíngōngwèiwèinéngzhī, értáifán , yóuduó 。 éryànjiùwèi , wèiwángzhéjié , guózhībànqín , qín 。 qínwèi , wèiwánghán 、 wèizhībīng , yòu西jièqínbīng , yīnzhàozhīzhòng , guógōngyàn , wángqiě ? hángshùqiānérzhùrén ? chūyànnánménérwàngjiànjūn ? dàojìnérshūyòu , wáng ?” yānwángyuē :“ xíng , guǎréntīngzi 。” nǎiwéizhībīngwàn , chēèrbǎichéng , cóngtiánwén 。
  wèiwángshuō , yuē :“ jūndeyàn 、 zhàozhībīngshènzhòngqiě 。” qínwángkǒng , qǐngjiǎngwèi 。 yīnguīyàn 、 zhàozhībīng , érfēngtiánwén 。

战国策·秦将伐魏拼音版

 《 qín jiāng fá wèi 》
  qín jiāng fá wèi 。 wèi wáng wén zhī , yè jiàn mèng cháng jūn , gào zhī yuē :“ qín qiě gōng wèi , zǐ wéi guǎ rén móu , nài hé ?” mèng cháng jūn yuē :“ yǒu zhū hóu zhī jiù , zé guó kě cún yě 。” wáng yuē :“ guǎ rén yuàn zi zhī xíng yě 。” zhòng wéi zhī yuē chē bǎi chéng 。
  mèng cháng jūn zhī zhào , wèi zhào wáng yuē :“ wén yuàn jiè bīng yǐ jiù wèi 。” zhào wáng yuē :“ guǎ rén bù néng 。” mèng cháng jūn yuē :“ fū gǎn jiè bīng zhě , yǐ zhōng wáng yě 。” wáng yuē :“ kě de wén hū ?” mèng cháng jūn yuē :“ fū zhào zhī bīng , fēi néng qiáng yú wèi zhī bīng ; wèi zhī bīng , fēi néng ruò yú zhào yě 。 rán ér zhào zhī dì bù suì wēi ér mín bù suì sǐ , ér wèi zhī dì suì wēi ér mín suì sǐ zhě , hé yě ? yǐ qí xī wéi zhào bì yě 。 jīn zhào bù jiù wèi , wèi shà méng yú qín , shì zhào yǔ qiáng qín wéi jiè yě , dì yì qiě suì wēi , mín yì qiě suì sǐ yǐ 。 cǐ wén zhī suǒ yǐ zhōng yú dà wáng yě 。” zhào wáng xǔ nuò , wèi zhào bīng shí wàn , chē sān bǎi chéng 。
  yòu běi jiàn yān wáng yuē ;“ xiān rì gōng zǐ cháng yuē liǎng wáng zhī jiāo yǐ 。 jīn qín qiě gōng wèi , yuàn dà wáng zhī jiù zhī 。” yān wáng yuē :“ wú suì bù shú èr nián yǐ , jīn yòu háng shù qiān lǐ ér yǐ zhù wèi , qiě nài hé ?” tián wén yuē :“ fū háng shù qiān lǐ ér jiù rén zhě , cǐ guó zhī lì yě 。 jīn wèi wáng chū guó mén ér wàng jiàn jūn , suī yù háng shù qiān lǐ ér zhù rén , kě de hū ?” yān wáng shàng wèi xǔ yě 。 tián wén yuē :“ chén xiào biàn jì yú wáng , wáng bù yòng chén zhī zhōng jì , wén qǐng xíng yǐ 。 kǒng tiān xià jiāng yǒu dà biàn yě 。” wáng yuē :“ dà biàn kě de wén hū ?” yuē :“ qín gōng wèi wèi néng kè zhī yě , ér tái yǐ fán , yóu yǐ duó yǐ 。 ér yàn bù jiù wèi , wèi wáng zhé jié gē dì , yǐ guó zhī bàn yǔ qín , qín bì qù yǐ 。 qín yǐ qù wèi , wèi wáng xī hán 、 wèi zhī bīng , yòu xī jiè qín bīng , yǐ yīn zhào zhī zhòng , yǐ sì guó gōng yàn , wáng qiě hé lì ? lì háng shù qiān lǐ ér zhù rén hū ? lì chū yàn nán mén ér wàng jiàn jūn hū ? zé dào lǐ jìn ér shū yòu yì yǐ , wáng hé lì ?” yān wáng yuē :“ zǐ xíng yǐ , guǎ rén tīng zi 。” nǎi wéi zhī qǐ bīng bā wàn , chē èr bǎi chéng , yǐ cóng tián wén 。
  wèi wáng dà shuō , yuē :“ jūn de yàn 、 zhào zhī bīng shèn zhòng qiě jí yǐ 。” qín wáng dà kǒng , gē dì qǐng jiǎng yú wèi 。 yīn guī yàn 、 zhào zhī bīng , ér fēng tián wén 。

 为您推荐:战国策·魏三·秦将伐魏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签