战国策·魏将与秦攻韩拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 11:53:50

 文言文之家为您整理战国策·魏将与秦攻韩拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏将与秦攻韩注音版

 《 wèijiāngqíngōnghán 》
  wèijiāngqíngōnghán , zhūwèiwèiwángyuē :“ qínróng 、 zháitóng , yǒulángzhīxīn , tānhǎoérxìn , shíxíng 。 gǒuyǒuyān , qīnxiōng , ruòqínshòuěr 。 tiānxiàzhīsuǒtóngzhī , fēisuǒshīhòu 。 tàihòu , éryōu ; ránghóujiù , gōngyān , érjìngzhúzhī ; liǎngzuì , érzàiduózhīguó 。 qīnxiōngruò , éryòukuàngchóuchóuzhīguó !
 “ jīnwángqínhánérjìnqín , chénshènhuòzhī , érwángshí , míng 。 qúnchénzhīzhī , érjiàn , zhōng 。 jīnhánshìchéngruòzhǔ , nèiyǒuluàn , wàiānnéngzhīqiángqín 、 wèizhībīng , wángwéi ? hánwáng , qínjìnyǒuzhèng , liánglín , wángwéiān ? wángde , érjīnqiángqínzhīhuò , wángwéi ?
 “ qínfēishìzhīguó , hánwángzhīhòu , qiě便biànshì ; 便biànshì , jiù ; jiù , chǔzhào 。 shì ? yuèshān , juéhánzhīshàngdǎngérgōngqiángzhào , shìèzhīshì , qínwéi 。 ruòdàonèi , bèi 、 zhāo , juézhāng 、 zhīshuǐ , érzhàobīngjuéshènghándānzhījiāo , shìshòuzhìzhīhuò , qínyòugǎn 。 chǔ , dàoshèérxíngsānshí , érgōngwēiàizhīsāi , suǒxíngzhěshènyuǎn , érsuǒgōngzhěshènnán , qínyòuwéi 。 ruòdàohànwài , bèiliáng , éryòushàngcài 、 shàolíng , chǔbīngjuéchénjiāo , qínyòugǎn 。 yuē , qínchǔzhào , yòugōngwèi 。 hánwángzhīhòu , bīngchūzhī , fēiwèigōng 。
 “ qínyǒu怀huáixíngqiū 、 zhīchéngguǐjīn , érlínnèi , nèizhīgòng 、 wēi 。 qínyǒuzhèng , yuányōng , juéxíng , érshuǐliáng , liángwáng 。 wángzhī使shǐzhěguò , nǎièānlíngshìqín , qínzhīzhījiǔ 。 ránérqínzhīyáng 、 kūnyángyáng 、 gāolínglín , tīng使shǐzhězhīè , suíānlíngshìérwángzhī 。 qínràoyángzhīběi , dōnglín , nánguówēi 。 nánguósuīwēi , wèiguódeānzāi ? qiězēnghánshòuānlíngshì , huànqínzhīàinánguó , fēi 。
 “ zhě , qínnǎizài西 , jìnguózhīliáng , qiānyǒu , shānlánzhī , yǒuzhōu 、 hánérjiānzhī 。 cónglínjūnzhìjīn , qínshígōngwèi , guózhōng , biānchéngjìn 。 wéntáiduò , chuídōufén , lín , 鹿jìn , érguókùn 。 yòuchángliángběi , dōngzhìtáo 、 wèizhījiāo , běizhìpíngkàn , suǒwángqínzhě , shānběi 、 wài 、 nèi , xiànshùbǎi , míngshùshí 。 qínnǎizài西 , jìnguózhīliángshàngqiān , érhuòruòshì 。 yòukuàng使shǐqínhánéryǒuzhèng , shānlánzhī , zhōu 、 hánjiānzhī , liángbǎi , huòbǎi 。 zhě , cóngzhīchéng , chǔ 、 wèiérhánéryuē 。 jīnhánshòubīngsānnián , qínnáozhījiǎng , hánzhīwáng , yóutīng , tóuzhìzhào , érqǐngwéitiānxiàyànhángdùnrèn 。 chénzhīguānzhī , chǔ 、 zhàozhīgōng 。  ? jiēzhīqínzhīqióng , fēijìnwángtiānxiàzhībīng , érchénhǎinèizhīmín , xiū 。 shìchényuàncóngshìwáng , wángshòuchǔ 、 zhàozhīyuē , érxiéhán 、 wèizhīzhì , cúnhánwéi , yīnqiúhán , hánxiàozhī 。  , shìmínláoér , gōngduōqíngònghán , ránérqiángqínlínzhīhuò 。
 “ cúnhánānwèiértiānxià , wángzhīshí 。 tōnghánzhīshàngdǎnggòng 、  , 使shǐdàotōng , yīnérguānzhī , chūzhězhī, shìwèizhòngzhìhánshàngdǎng 。 gòngyǒu , guó , hánwèi 、 àiwèi 、 zhòngwèi 、 wèiwèi , hángǎnfǎnwèi 。 hánshìwèizhīxiàn 。 wèidehánwéixiàn , wèi 、 liáng 、 wàiān 。 jīncúnhán , èrzhōuwēi , ānlíng 。 chǔ 、 zhàochǔ , wèi 、 shènwèi 。 tiānxiàzhī西xiāngérchíqín , cháowéichénzhījiǔ 。”

战国策·魏将与秦攻韩拼音版

 《 wèi jiāng yǔ qín gōng hán 》
  wèi jiāng yǔ qín gōng hán , zhū jǐ wèi wèi wáng yuē :“ qín yǔ róng 、 zhái tóng sú , yǒu hǔ láng zhī xīn , tān lì hǎo lì ér wú xìn , bù shí lǐ yì dé xíng 。 gǒu yǒu lì yān , bù gù qīn qī xiōng dì , ruò qín shòu ěr 。 cǐ tiān xià zhī suǒ tóng zhī yě , fēi suǒ shī hòu jī dé yě 。 gù tài hòu mǔ yě , ér yǐ yōu sǐ ; ráng hóu jiù yě , gōng mò dà yān , ér jìng zhú zhī ; liǎng dì wú zuì , ér zài duó zhī guó 。 cǐ yú qí qīn qī xiōng dì ruò cǐ , ér yòu kuàng yú chóu chóu zhī dí guó yě !
 “ jīn dà wáng yǔ qín fá hán ér yì jìn qín , chén shèn huò zhī , ér wáng fú shí yě , zé bù míng yǐ 。 qún chén zhī zhī , ér mò yǐ cǐ jiàn , zé bù zhōng yǐ 。 jīn fū hán shì yǐ yī nǚ zǐ chéng yī ruò zhǔ , nèi yǒu dà luàn , wài ān néng zhī qiáng qín 、 wèi zhī bīng , wáng yǐ wéi bù pò hū ? hán wáng , qín jìn yǒu zhèng dì , yǔ dà liáng lín , wáng yǐ wéi ān hū ? wáng yù de gù dì , ér jīn fù qiáng qín zhī huò yě , wáng yǐ wéi lì hū ?
 “ qín fēi wú shì zhī guó yě , hán wáng zhī hòu , bì qiě biàn shì ; biàn shì , bì jiù yì yǔ lì ; jiù yì yǔ lì , bì bù fá chǔ yǔ zhào yǐ 。 shì hé yě ? fū yuè shān yú hé , jué hán zhī shàng dǎng ér gōng qiáng zhào , zé shì fù è yǔ zhī shì yě , qín bì bù wéi yě 。 ruò dào hé nèi , bèi yè 、 zhāo gē , jué zhāng 、 fǔ zhī shuǐ , ér yǐ yǔ zhào bīng jué shèng yú hán dān zhī jiāo , shì shòu zhì bó zhī huò yě , qín yòu bù gǎn 。 fá chǔ , dào shè ér gǔ xíng sān shí lǐ , ér gōng wēi ài zhī sāi , suǒ xíng zhě shèn yuǎn , ér suǒ gōng zhě shèn nán , qín yòu fú wéi yě 。 ruò dào hàn hé wài , bèi dà liáng , ér yòu shàng cài 、 shào líng , yǐ yǔ chǔ bīng jué yú chén jiāo , qín yòu bù gǎn yě 。 gù yuē , qín bì bù fá chǔ yǔ zhào yǐ , yòu bù gōng wèi yǔ qí yǐ 。 hán wáng zhī hòu , bīng chū zhī rì , fēi wèi wú gōng yǐ 。
 “ qín gù yǒu huái dì xíng qiū 、 zhī chéng guǐ jīn , ér yǐ lín hé nèi , hé nèi zhī gòng 、 jí mò bù wēi yǐ 。 qín yǒu zhèng dì , dé yuán yōng , jué xíng zé , ér shuǐ dà liáng , dà liáng bì wáng yǐ 。 wáng zhī shǐ zhě dà guò yǐ , nǎi è ān líng shì yú qín , qín zhī yù xǔ zhī jiǔ yǐ 。 rán ér qín zhī yè yáng 、 kūn yáng yǔ wǔ yáng 、 gāo líng lín , tīng shǐ zhě zhī è yě , suí ān líng shì ér yù wáng zhī 。 qín rào wǔ yáng zhī běi , yǐ dōng lín xǔ , zé nán guó bì wēi yǐ 。 nán guó suī wú wēi , zé wèi guó qǐ de ān zāi ? qiě fú zēng hán bù shòu ān líng shì kě yě , fū bù huàn qín zhī bù ài nán guó , fēi yě 。
 “ yì rì zhě , qín nǎi zài hé xī , jìn guó zhī qù liáng yě , qiān lǐ yǒu yú , hé shān yǐ lán zhī , yǒu zhōu 、 hán ér jiān zhī 。 cóng lín jūn yǐ zhì yú jīn , qín shí gōng wèi , wǔ rù guó zhōng , biān chéng jìn bá 。 wén tái duò , chuí dōu fén , lín mù fá , mí lù jìn , ér guó jì yǐ kùn 。 yòu cháng qū liáng běi , dōng zhì táo 、 wèi zhī jiāo , běi zhì píng kàn , suǒ wáng hū qín zhě , shān běi 、 hé wài 、 hé nèi , dà xiàn shù bǎi , míng dū shù shí 。 qín nǎi zài hé xī , jìn guó zhī qù dà liáng yě shàng qiān lǐ , ér huò ruò shì yǐ 。 yòu kuàng yú shǐ qín wú hán ér yǒu zhèng dì , wú hé shān yǐ lán zhī , wú zhōu 、 hán yǐ jiān zhī , qù dà liáng bǎi lǐ , huò bì bǎi cǐ yǐ 。 yì rì zhě , cóng zhī bù chéng yǐ , chǔ 、 wèi yí ér hán bù kě dé ér yuē yě 。 jīn hán shòu bīng sān nián yǐ , qín náo zhī yǐ jiǎng , hán zhī wáng , yóu fú tīng , tóu zhì yú zhào , ér qǐng wéi tiān xià yàn háng dùn rèn 。 yǐ chén zhī guān zhī , zé chǔ 、 zhào bì yǔ zhī gōng yǐ 。 cǐ hé yě ? zé jiē zhī qín zhī wú qióng yě , fēi jìn wáng tiān xià zhī bīng , ér chén hǎi nèi zhī mín , bì bù xiū yǐ 。 shì gù chén yuàn yǐ cóng shì hū wáng , wáng sù shòu chǔ 、 zhào zhī yuē , ér xié hán 、 wèi zhī zhì , yǐ cún hán wéi wù , yīn qiú gù dì yú hán , hán bì xiào zhī 。 rú cǐ , zé shì mín bù láo ér gù dì dé , qí gōng duō yú yǔ qín gòng fá hán , rán ér wú yǔ qiáng qín lín zhī huò 。
 “ fū cún hán ān wèi ér lì tiān xià , cǐ yì wáng zhī dà shí yǐ 。 tōng hán zhī shàng dǎng yú gòng 、 mò , shǐ dào yǐ tōng , yīn ér guān zhī , chū rù zhě fù zhī , shì wèi zhòng zhì hán yǐ qí shàng dǎng yě 。 gòng yǒu qí fù , zú yǐ fù guó , hán bì dé wèi 、 ài wèi 、 zhòng wèi 、 wèi wèi , hán bì bù gǎn fǎn wèi 。 hán shì wèi zhī xiàn yě 。 wèi de hán yǐ wéi xiàn , zé wèi 、 dà liáng 、 hé wài bì ān yǐ 。 jīn bù cún hán , zé èr zhōu bì wēi , ān líng bì yì 。 chǔ 、 zhào chǔ dà pò , wèi 、 qí shèn wèi 。 tiān xià zhī xī xiāng ér chí qín , rù cháo wéi chén zhī rì bù jiǔ 。”

 为您推荐:战国策·魏三·魏将与秦攻韩文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签