战国策·秦使赵攻魏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 14:01:37

  文言文之家为您整理战国策·秦使赵攻魏拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦使赵攻魏注音版

  《 qín使shǐzhàogōngwèi 》
   qín使shǐzhàogōngwèi , wèiwèizhàowángyuē :“ gōngwèizhě , wángzhàozhīshǐ 。 zhějìnrénwángérguó , guózhě , wángzhīshǐ。 xúnjiǎdào , gōngzhījiànértīng , jiǎjìndào 。 jìnrénguó , fǎnér 。  《 chūnqiū 》 shūzhī , zuìgōng 。 jīnguóqiángzhào , érbìng 、 qín , wángxiánéryǒushēngzhěxiāngzhī , suǒwéixīnzhīzhě , zhào 。 wèizhě , zhàozhīguó ; zhàozhě , wèizhī 。 tīngqínérgōngwèizhě , zhīwéi 。 yuànwángshúzhī 。”

战国策·秦使赵攻魏拼音版

  《 qín shǐ zhào gōng wèi 》
   qín shǐ zhào gōng wèi , wèi wèi zhào wáng yuē :“ gōng wèi zhě , wáng zhào zhī shǐ yě 。 xī zhě jìn rén yù wáng yú ér fá guó , fá guó zhě , wáng yú zhī shǐ yě 。 gù xún xī yǐ mǎ yǔ bì jiǎ dào yú yú , gōng zhī qí jiàn ér bù tīng , zú jiǎ jìn dào 。 jìn rén fá guó , fǎn ér qǔ yú 。 gù 《 chūn qiū 》 shū zhī , yǐ zuì yú gōng 。 jīn guó mò qiáng yú zhào , ér bìng qí 、 qín , wáng xián ér yǒu shēng zhě xiāng zhī , suǒ yǐ wéi fù xīn zhī jí zhě , zhào yě 。 wèi zhě , zhào zhī guó yě ; zhào zhě , wèi zhī yú yě 。 tīng qín ér gōng wèi zhě , yú zhī wéi yě 。 yuàn wáng shú jì zhī yě 。”

  为您推荐:战国策·魏三·秦使赵攻魏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签