战国策·魏太子在楚拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 14:04:30

  文言文之家为您整理战国策·魏太子在楚拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏太子在楚注音版

  《 wèitàizàichǔ 》
   wèitàizàichǔ 。 wèilóuziyānlíngyuē :“ gōngqiědài 、 chǔzhī , jiùshì 。 jīn 、 chǔzhī ,  。 zháizizhīsuǒguózhě , gōng 。 rénjiē 、 qínwàichǔqīnggōng , gōngwèiwángyuē :‘ wèizhīshòubīng , fēiqínbīnshǒuzhī , chǔèwèizhīshìwáng , quànqíngōngwèi 。’ wángchǔ , éryòushàn , lìngwèitīngqínérwéi 。 zhāngzhīqiáng , yǒuqín 、 hánzhīzhòng , wángèzhī , érwèiwánggǎn 。 jīn 、 qínzhīzhòng , wàichǔqīnggōng , chénwéigōnghuànzhī 。 jūnzhīchū, wéiqín , ruòyǒuchǔ ? qíngōngchǔ , chǔháibīng , wèiwáng , gōngyīnfénběiqínérwéi , qīn , qín 、 chǔzhònggōng , gōngwéixiāng 。 chénqínwángchūzhīzhī , chénqǐngwéigōngshuōzhī 。”
   nǎiqǐngchūyuē :“ gōngshì , wángzhīshǒushì , érnéng , tiānxiàqiěqīngqín 。 qiěyǒushì , gōnghán 、 wèi ,  。” chūyuē :“ wèi , suǒyòngzhī 。” duìyuē :“ chényuànxīngōng , gōngwéizuì 。 yǒushì , guózhī , érwèi , gōngzhōngwéinéngshǒu , wèi 。 jīngōngzhīyǒushǒuzhī , éryǒu ?” chūyuē :“ nài ?” yuē :“ wèiwángzhīsuǒzhěshìzhě ,  、 chǔ ; suǒyòngzhě , lóu ( 广guǎng )、 zháiqiáng 。 jīnwángwèiwèiwángyuē :‘ jiǎnggōngwángbīngzhī , shìjiù 。’ chǔwángwèizhīyònglóuzi , ér使shǐzháiqiángwéi , yuànyánjuézhī 。 wèiwángzhījiànwáng , zháiqiáng 、 qínwàichǔ , qīnglóu ( 广guǎng ); lóu ( 广guǎng ) qín 、 chǔwài , qīngzháiqiáng 。 gōngànwèizhī , 使shǐrénwèilóuyuē:‘ néngfénběi ? qǐngchǔwài , zhònggōng , shì 。’ lóuzichǔwáng 。 yòuwèizháizi :‘ néngfénběi ? wéiwàichǔ , zhònggōng 。’ zháiqiángwáng 。 shìgōngwàide 、 chǔwéiyòng , nèidelóu ( 广guǎng )、 zháiqiángwéizuǒ , néngyǒudōng ?”

战国策·魏太子在楚拼音版

  《 wèi tài zǐ zài chǔ 》
   wèi tài zǐ zài chǔ 。 wèi lóu zi yú yān líng yuē :“ gōng bì qiě dài qí 、 chǔ zhī hé yě , yǐ jiù pí shì 。 jīn qí 、 chǔ zhī lǐ , bì bù hé yǐ 。 bǐ zhái zi zhī suǒ wù yú guó zhě , wú gōng yǐ 。 qí rén jiē yù hé qí 、 qín wài chǔ yǐ qīng gōng , gōng bì wèi qí wáng yuē :‘ wèi zhī shòu bīng , fēi qín bīn shǒu fá zhī yě , chǔ è wèi zhī shì wáng yě , gù quàn qín gōng wèi 。’ qí wáng gù yù fá chǔ , ér yòu nù qí bù jǐ shàn yě , bì lìng wèi yǐ dì tīng qín ér wéi hé 。 yǐ zhāng zǐ zhī qiáng , yǒu qín 、 hán zhī zhòng , qí wáng è zhī , ér wèi wáng bù gǎn jù yě 。 jīn yǐ qí 、 qín zhī zhòng , wài chǔ yǐ qīng gōng , chén wéi gōng huàn zhī 。 jūn zhī chū dì , yǐ wéi hé yú qín yě , qǐ ruò yǒu chǔ hū ? qín jí gōng chǔ , chǔ hái bīng , wèi wáng bì jù , gōng yīn jì fén běi yǐ yǔ qín ér wéi hé , hé qīn yǐ gū qí , qín 、 chǔ zhòng gōng , gōng bì wéi xiāng yǐ 。 chén yì qín wáng yǔ chū lǐ jí zhī yù zhī yě , chén qǐng wéi gōng shuō zhī 。”
   nǎi qǐng chū lǐ zǐ yuē :“ gōng pí shì , cǐ wáng zhī shǒu shì yě , ér bù néng bá , tiān xià qiě yǐ cǐ qīng qín 。 qiě yǒu pí shì , yú yǐ gōng hán 、 wèi , lì yě 。” chū lǐ zǐ yuē :“ wú yǐ hé wèi yǐ , wú suǒ yòng zhī 。” duì yuē :“ chén yuàn yǐ bǐ xīn yì gōng , gōng wú yǐ wéi zuì 。 yǒu pí shì , guó zhī dà lì yě , ér yǐ yǔ wèi , gōng zhōng zì yǐ wéi bù néng shǒu yě , gù yǐ yǔ wèi 。 jīn gōng zhī lì yǒu yú shǒu zhī , hé gù ér fú yǒu yě ?” chū lǐ zǐ yuē :“ nài hé ?” yuē :“ wèi wáng zhī suǒ zhě shì zhě , qí 、 chǔ yě ; suǒ yòng zhě , lóu ( guǎng bí )、 zhái qiáng yě 。 jīn qí wáng wèi wèi wáng yuē :‘ yù jiǎng gōng yú qí wáng bīng zhī cí yě , shì fú jiù yě 。’ chǔ wáng nù yú wèi zhī bù yòng lóu zi , ér shǐ zhái qiáng wéi hé yě , yuàn yán yǐ jué zhī yǐ 。 wèi wáng zhī jù yě jiàn wáng , zhái qiáng yù hé qí 、 qín wài chǔ , yǐ qīng lóu ( guǎng bí ); lóu ( guǎng bí ) yù hé qín 、 chǔ wài qí , yǐ qīng zhái qiáng 。 gōng bù rú àn wèi zhī hé , shǐ rén wèi lóu zǐ yuē :‘ zǐ néng yǐ fén běi yǔ wǒ hū ? qǐng hé yǔ chǔ wài qí , yǐ zhòng gōng yě , cǐ wú shì yě 。’ lóu zi yǔ chǔ wáng bì jí yǐ 。 yòu wèi zhái zi :‘ zǐ néng yǐ fén běi yǔ wǒ hū ? bì wéi hé yú qí wài yú chǔ , yǐ zhòng gōng yě 。’ zhái qiáng yǔ qí wáng bì jí yǐ 。 shì gōng wài de qí 、 chǔ yǐ wéi yòng , nèi de lóu ( guǎng bí )、 zhái qiáng yǐ wéi zuǒ , hé gù bù néng yǒu dì yú hé dōng hū ?”

  为您推荐:战国策·魏三·魏太子在楚文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签