战国策·献书奏王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 14:06:53

  文言文之家为您整理战国策·献书奏王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·献书奏王注音版

  《 xiànshūzòuwáng 》
  ( quèwén ) xiànshūqínwángyuē :“ qièwénwángzhīmóuchūshìliáng , móukǒngchū , yuànwángzhīshúzhī 。 liángzhě , shāndōngzhīyào 。 yǒushé , wěi , shǒujiù ; shǒu , wěijiù ; zhōngshēn , shǒuwěijiējiù 。 jīnliángwáng , tiānxiàzhīzhōngshēn。 qíngōngliángzhě , shìshìtiānxiàyàoduànshāndōngzhī , shìshāndōngshǒuwěijiējiùzhōngshēnzhīshí 。 shāndōngjiànwángkǒng , kǒng , shāndōngshàngqiáng , chénjiànqínzhīyōuérdài 。 chénqièwéiwáng , nánchū 。 shìnánfāng , bīngruò , tiānxiànéngjiù , 广guǎng , guó , bīngqiáng , zhǔzūn 。 wángwéntāngzhījié ? shìzhīruòshìwéijiào , shìértāngzhījié 。 jīnqínguóshāndōngwéichóu , xiānruòwéijiào , bīngcuò , guóyōu 。” qínguǒnángōnglántián 、 yān 、 yǐng 。

战国策·献书奏王拼音版

  《 xiàn shū zòu wáng 》
  ( què wén ) xiàn shū qín wáng yuē :“ xī qiè wén dà wáng zhī móu chū shì yú liáng , móu kǒng bù chū yú jì yǐ , yuàn dà wáng zhī shú jì zhī yě 。 liáng zhě , shān dōng zhī yào yě 。 yǒu shé yú cǐ , jī qí wěi , qí shǒu jiù ; jī qí shǒu , qí wěi jiù ; jī qí zhōng shēn , shǒu wěi jiē jiù 。 jīn liáng wáng , tiān xià zhī zhōng shēn yě 。 qín gōng liáng zhě , shì shì tiān xià yào duàn shān dōng zhī jǐ yě , shì shān dōng shǒu wěi jiē jiù zhōng shēn zhī shí yě 。 shān dōng jiàn wáng bì kǒng , kǒng bì dà hé , shān dōng shàng qiáng , chén jiàn qín zhī bì dà yōu kě lì ér dài yě 。 chén qiè wéi dà wáng jì , bù rú nán chū 。 shì yú nán fāng , qí bīng ruò , tiān xià bì néng jiù , dì kě guǎng dà , guó kě fù , bīng kě qiáng , zhǔ kě zūn 。 wáng bù wén tāng zhī fá jié hū ? shì zhī ruò mì xū shì yǐ wéi wǔ jiào , dé mì xū shì ér tāng zhī fú jié yǐ 。 jīn qín guó yǔ shān dōng wéi chóu , bù xiān yǐ ruò wéi wǔ jiào , bīng bì dà cuò , guó bì dà yōu 。” qín guǒ nán gōng lán tián 、 yān 、 yǐng 。

  为您推荐:战国策·魏四·献书奏王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签