战国策·八年谓魏王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 14:36:16

  文言文之家为您整理战国策·八年谓魏王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·八年谓魏王注音版

  《 niánwèiwèiwáng 》
   nián ,( quèwén ) wèiwèiwángyuē :“ cáoshìérqīngjìn ,  、 érjìnrénwángcáo 。 zēngshìhànyuè , luànéryuèrénwángzēng 。 zhèngshìwèiqīnghán , guānérhánshìwángzhèng 。 yuánshìqín 、 zháiqīngjìn , qín 、 zháiniánxiōngérjìnrénwángyuán 。 zhōngshānshì 、 wèiqīngzhào ,  、 wèichǔérzhàowángzhōngshān 。 guósuǒwángzhě , jiēsuǒshì 。 fēiguówèiránér , tiānxiàzhīwángguójiērán 。 guózhīsuǒshìzhěduō , biànshèngshǔ 。 huòzhèngjiàoxiū , shàngxià , érshìzhě ; huòyǒuzhūhóulínguózhī , érshìzhě ; huòniándēng , jiéjìn , érshìzhě ; huòhuà , huàn 。 chénzhīguózhīshì 。 jīnwángshìchǔzhīqiáng , érxìnchūnzhōngjūnzhīyán , shìzhìqín , érjiǔzhī 。 chūnshēnjūnyǒubiàn , shìwángshòuqínhuàn 。 wángyǒuwànchéngzhīguó , érrénzhīxīnwéimìng , chénwéiwán , yuànwángzhīshúzhī 。”

战国策·八年谓魏王拼音版

  《 bā nián wèi wèi wáng 》
   bā nián ,( què wén ) wèi wèi wáng yuē :“ xī cáo shì qí ér qīng jìn , qí fá lí 、 jǔ ér jìn rén wáng cáo 。 zēng shì qí yǐ hàn yuè , qí hé zǐ luàn ér yuè rén wáng zēng 。 zhèng shì wèi yǐ qīng hán , fá yú guān ér hán shì wáng zhèng 。 yuán shì qín 、 zhái yǐ qīng jìn , qín 、 zhái nián gǔ dà xiōng ér jìn rén wáng yuán 。 zhōng shān shì qí 、 wèi yǐ qīng zhào , qí 、 wèi fá chǔ ér zhào wáng zhōng shān 。 cǐ wǔ guó suǒ yǐ wáng zhě , jiē qí suǒ shì yě 。 fēi dú cǐ wǔ guó wèi rán ér yǐ yě , tiān xià zhī wáng guó jiē rán yǐ 。 fū guó zhī suǒ yǐ bù kě shì zhě duō , qí biàn bù kě shèng shǔ yě 。 huò yǐ zhèng jiào bù xiū , shàng xià bù jí , ér bù kě shì zhě ; huò yǒu zhū hóu lín guó zhī yú , ér bù kě shì zhě ; huò yǐ nián gǔ bù dēng , xù jī jié jìn , ér bù kě shì zhě ; huò huà yú lì , bǐ yú huàn 。 chén yǐ cǐ zhī guó zhī bù kě bì shì yě 。 jīn wáng shì chǔ zhī qiáng , ér xìn chūn zhōng jūn zhī yán , yǐ shì zhì qín , ér jiǔ bù kě zhī 。 jí chūn shēn jūn yǒu biàn , shì wáng dú shòu qín huàn yě 。 jí wáng yǒu wàn chéng zhī guó , ér yǐ yī rén zhī xīn wéi mìng yě , chén yǐ cǐ wéi bù wán , yuàn wáng zhī shú jì zhī yě 。”

  为您推荐:战国策·魏四·八年谓魏王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签