战国策·秦攻韩之管拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 20:07:28

  文言文之家为您整理战国策·秦攻韩之管拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦攻韩之管注音版

  《 qíngōnghánzhīguǎn 》
   qíngōnghánzhīguǎn , wèiwángbīngjiùzhī 。 zhāoyuē :“ qínqiángguó , érhán 、 wèirǎngliáng 。 chūgōng , ruòchūgōng , fēihánwèi 。 jīnxìngérhán , wèizhī 。 wángruòjiùzhī , jiěgōngzhě , hánzhīguǎn ; zhìgōngzhě , wèizhīliáng 。” wèiwángtīng , yuē :“ ruòyīnjiùhán , hányuànwèi , 西qín , qín 、 hánwéi , wèiwēi 。” suìjiùzhī .
   qínguǒshìguǎnérgōngwèi 。 wèiwángkǒng , wèizhāoyuē :“ yòngzizhīérhuòzhì , wéizhīnài ?” zhāonǎiwéizhījiànqínwángyuē :“ chénwénmíngzhǔzhītīng , xiéwéizhèng , shìcānxíng 。 yuànwánggōngwèi , tīngchén 。” qínwángyuē :“  ?” zhāoyuē :“ shāndōngzhīzhòng , shíshí , zāi ?” qínwángyuē :“ shí 。” yuē :“ tiānxiàzhī , wángzhī ;  , wángzhī 。 jīngōnghánzhīguǎn , guówēi , wèiérbīngliáng , tiānxiàzhīcóng , jīngzhě 。 wéiqínzhīqiúsuǒ , zhī 。 wéiwángzhě , zhào , qínzhìzhào , yàngǎnshìqín , jīng 、 néngcóng 。 tiānxiàzhēngqín , ruò 。” qínwángnǎizhǐ 。

战国策·秦攻韩之管拼音版

  《 qín gōng hán zhī guǎn 》
   qín gōng hán zhī guǎn , wèi wáng fā bīng jiù zhī 。 zhāo jì yuē :“ fū qín qiáng guó yě , ér hán 、 wèi rǎng liáng 。 bù chū gōng zé yǐ , ruò chū gōng , fēi yú hán yě bì wèi yě 。 jīn xìng ér yú hán , cǐ wèi zhī fú yě 。 wáng ruò jiù zhī , fū jiě gōng zhě , bì hán zhī guǎn yě ; zhì gōng zhě , bì wèi zhī liáng yě 。” wèi wáng bù tīng , yuē :“ ruò bù yīn jiù hán , hán yuàn wèi , xī hé yú qín , qín 、 hán wéi yī , zé wèi wēi 。” suì jiù zhī .
   qín guǒ shì guǎn ér gōng wèi 。 wèi wáng dà kǒng , wèi zhāo jì yuē :“ bù yòng zi zhī jì ér huò zhì , wéi zhī nài hé ?” zhāo jì nǎi wéi zhī jiàn qín wáng yuē :“ chén wén míng zhǔ zhī tīng yě , bù yǐ xié sī wéi zhèng , shì cān xíng yě 。 yuàn dà wáng wú gōng wèi , tīng chén yě 。” qín wáng yuē :“ hé yě ?” zhāo jì yuē :“ shān dōng zhī zhòng , shí hé shí lí , hé yě zāi ?” qín wáng yuē :“ bù shí yě 。” yuē :“ tiān xià zhī hé yě , yǐ wáng zhī bù bì yě ; qí lí yě , yǐ wáng zhī bì yě 。 jīn gōng hán zhī guǎn , guó wēi yǐ , wèi zú ér yí bīng yú liáng , hé tiān xià zhī cóng , wú jīng yú cǐ zhě yǐ 。 yǐ wéi qín zhī qiú suǒ , bì bù kě zhī yě 。 gù wéi wáng jì zhě , bù rú qí zhào , qín yǐ zhì zhào , zé yàn bù gǎn bù shì qín , jīng 、 qí bù néng dú cóng 。 tiān xià zhēng dí yú qín , zé ruò yǐ 。” qín wáng nǎi zhǐ 。

  为您推荐:战国策·魏四·秦攻韩之管文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签