战国策·楼梧约奏魏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 22:40:43

  文言文之家为您整理战国策·楼梧约奏魏拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·楼梧约奏魏注音版

  《 lóuyuēzòuwèi 》
   lóuyuēqín 、 wèi , jiànglìngqínwángjìng 。 wèiwèiwángyuē :“ érxiàng , qínzhìxiàng 。 tīngzhī , jiāoèqín ; tīngzhī , hòuwángzhīchén , jiāngjiēshìzhūhóuzhīnénglìngwángzhīshàngzhě 。 qiěqínérxiāngqínzhě , shì , qínqīngwángzhīqiáng 。 yǒuzhě , ruòxiāngzhī ,  , shìyǒuyōngzhěqín , qínzhòngwáng 。”

战国策·楼梧约奏魏拼音版

  《 lóu wú yuē zòu wèi 》
   lóu wú yuē qín 、 wèi , jiàng lìng qín wáng yù yú jìng 。 wèi wèi wáng yuē :“ yù ér wú xiàng , qín bì zhì xiàng 。 bù tīng zhī , zé jiāo è yú qín ; tīng zhī , zé hòu wáng zhī chén , jiāng jiē wù shì zhū hóu zhī néng lìng yú wáng zhī shàng zhě 。 qiě yù yú qín ér xiāng qín zhě , shì wú qí yě , qín bì qīng wáng zhī qiáng yǐ 。 yǒu qí zhě , bù ruò xiāng zhī , qí bì xǐ , shì yǐ yǒu yōng zhě yǔ qín yù , qín bì zhòng wáng yǐ 。”

  为您推荐:战国策·魏四·楼梧约奏魏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签