战国策·芮宋欲绝秦赵之交拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-10 12:25:44

  文言文之间为您整理战国策·芮宋欲绝秦赵之交拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·芮宋欲绝秦赵之交注音版

  《 ruìsòngjuéqínzhàozhījiāo 》
   ruìsòngjuéqín 、 zhàozhījiāo , lìngwèishìshōuqíntàihòuzhīyǎngqínwángqín 。 ruìsòngwèiqínwángyuē :“ wèiwěiguówáng , érwángshòu , wěiguózhào 。 hǎowèichényuē :‘ yánqín , éryǎngqíntàihòu , shì , shōuzhī 。’” qínwáng , suìjuézhào 。

战国策·芮宋欲绝秦赵之交拼音版

  《 ruì sòng yù jué qín zhào zhī jiāo 》
   ruì sòng yù jué qín 、 zhào zhī jiāo , gù lìng wèi shì shōu qín tài hòu zhī yǎng dì qín wáng yú qín 。 ruì sòng wèi qín wáng yuē :“ wèi wěi guó yú wáng , ér wáng bù shòu , gù wěi guó yú zhào yě 。 lǐ hǎo wèi chén yuē :‘ zǐ yán wú qín , ér yǎng qín tài hòu yǐ dì , shì qī wǒ yě , gù bì yì shōu zhī 。’” qín wáng nù , suì jué zhào yě 。

  为您推荐:战国策·魏四·芮宋欲绝秦赵之交文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签