战国策·为魏谓楚王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-10 12:34:23

  文言文之间为您整理战国策·为魏谓楚王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·为魏谓楚王注音版

  《 wèiwèiwèichǔwáng 》
   wèiwèiwèichǔwángyuē :“ suǒgōngwèiqín , qíntīngwáng , shìzhìkùnqín , érjiāoshūwèi 。 chǔ 、 wèiyǒuyuàn , qínzhòng 。 wángshùntiānxià , suì , wèi便biàn , bīngshāng , jiāobiàn , suǒ 。”

战国策·为魏谓楚王拼音版

  《 wèi wèi wèi chǔ wáng 》
   wèi wèi wèi chǔ wáng yuē :“ suǒ gōng wèi yú qín , qín bì bù tīng wáng yǐ , shì zhì kùn yú qín , ér jiāo shū yú wèi yě 。 chǔ 、 wèi yǒu yuàn , zé qín zhòng yǐ 。 gù wáng bù rú shùn tiān xià , suì fá qí , yǔ wèi biàn dì , bīng bù shāng , jiāo bù biàn , suǒ yù bì dé yǐ 。”

  为您推荐:战国策·魏四·为魏谓楚王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签