战国策·成阳君欲以韩魏听奏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-10 12:39:49

  文言文之间为您整理战国策·成阳君欲以韩魏听奏拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·成阳君欲以韩魏听奏注音版

  《 chéngyángjūnhánwèitīngzòu 》
   chéngyángjūnhán 、 wèitīngqín , wèiwáng 。 báiguīwèiwèiwángyuē :“ wángyīnhóurénshuōchéngyángjūnyuē :‘ jūnqín , qínliújūn , érduōhán 。 hántīng , qínliújūn , érhán 。 jūnānxíngqiúzhìqín 。’ chéngyángjūnqín , qín 、 hángǎn , wángzhòng 。”

战国策·成阳君欲以韩魏听奏拼音版

  《 chéng yáng jūn yù yǐ hán wèi tīng zòu 》
   chéng yáng jūn yù yǐ hán 、 wèi tīng qín , wèi wáng fú lì 。 bái guī wèi wèi wáng yuē :“ wáng bù rú yīn hóu rén shuō chéng yáng jūn yuē :‘ jūn rù qín , qín bì liú jūn , ér yǐ duō gē yǔ hán yǐ 。 hán bù tīng , qín bì liú jūn , ér fá hán yǐ 。 gù jūn bù rú ān xíng qiú zhì yú qín 。’ chéng yáng jūn bì bù rù qín , qín 、 hán bù gǎn hé , zé wáng zhòng yǐ 。”

  为您推荐:战国策·魏四·成阳君欲以韩魏听奏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签