战国策·魏王欲攻邯郸拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-10 12:45:24

  文言文之间为您整理战国策·魏王欲攻邯郸拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏王欲攻邯郸注音版

  《 wèiwánggōnghándān 》
   wèiwánggōnghándān , liángwénzhī , zhōngdàoérfǎn , jiāoshēn , tóuchén , wǎngjiànwángyuē :“ jīnzhěchénlái , jiànrénxíng 。 fāngběimiànérchíjià , gàochényuē :‘ zhīchǔ 。’ chényuē :‘ jūnzhīchǔ , jiāngwéiběimiàn ?’ yuē :“ liáng 。’ chényuē :‘ suīliáng , fēichǔzhī 。’ yuē :‘ yòngduō 。’ chényuē :‘ yòngsuīduō , fēichǔzhī 。’ yuē:‘ zhěshàn 。’ shùzhěshàn , érchǔyuǎněr !” jīnwángdòngchéngwáng , xìntiānxià 。 shìwángguózhī , bīngzhījīngruì , érgōnghándān , 广guǎngzūnmíng , wángzhīdòngshù , érwángyuǎněr 。 yóuzhìchǔérběixíng 。”

战国策·魏王欲攻邯郸拼音版

  《 wèi wáng yù gōng hán dān 》
   wèi wáng yù gōng hán dān , jì liáng wén zhī , zhōng dào ér fǎn , yī jiāo bù shēn , tóu chén bù qù , wǎng jiàn wáng yuē :“ jīn zhě chén lái , jiàn rén yú dà xíng 。 fāng běi miàn ér chí qí jià , gào chén yuē :‘ wǒ yù zhī chǔ 。’ chén yuē :‘ jūn zhī chǔ , jiāng xī wéi běi miàn ?’ yuē :“ wú mǎ liáng 。’ chén yuē :‘ mǎ suī liáng , cǐ fēi chǔ zhī lù yě 。’ yuē :‘ wú yòng duō 。’ chén yuē :‘ yòng suī duō , cǐ fēi chǔ zhī lù yě 。’ yuē :‘ wú yù zhě shàn 。’ cǐ shù zhě yù shàn , ér lí chǔ yù yuǎn ěr !” jīn wáng dòng yù chéng bà wáng , jǔ yù xìn yú tiān xià 。 shì wáng guó zhī dà , bīng zhī jīng ruì , ér gōng hán dān , yǐ guǎng dì zūn míng , wáng zhī dòng yù shù , ér lí wáng yù yuǎn ěr 。 yóu zhì chǔ ér běi xíng yě 。”

  为您推荐:战国策·魏四·魏王欲攻邯郸文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签