战国策·周冣入齐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-10 19:41:15

  文言文之家为您整理战国策·周冣入齐拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·周冣入齐注音版

  《 zhōuzuì 》
   zhōuzuì , qínwáng , lìngyáojiǎràngwèiwáng 。 wèiwángwéizhīwèiqínwángyuē :“ wèizhīsuǒwéiwángtōngtiānxiàzhě , zhōuzuì 。 jīnzhōuzuìdùnguǎrén , tōngtiānxià 。 zhīshìwáng , lèi 。 guóbīng , zhàoér 。”

战国策·周冣入齐拼音版

  《 zhōu zuì rù qí 》
   zhōu zuì rù qí , qín wáng nù , lìng yáo jiǎ ràng wèi wáng 。 wèi wáng wéi zhī wèi qín wáng yuē :“ wèi zhī suǒ yǐ wéi wáng tōng tiān xià zhě , yǐ zhōu zuì yě 。 jīn zhōu zuì dùn guǎ rén rù qí , qí wú tōng yú tiān xià yǐ 。 bì yì zhī shì wáng , yì wú qí lèi yǐ 。 dà guó yù jí bīng , zé qù zhào ér yǐ 。”

  为您推荐:战国策·魏四·周冣入齐文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签