战国策·秦魏为与国拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-10 20:03:30

 文言文之家为您整理战国策·秦魏为与国拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦魏为与国注音版

 《 qínwèiwéiguó 》
  qín 、 wèiwéiguó 。  、 chǔyuēérgōngwèi , wèi使shǐrénqiújiùqín , guāngàixiāngwàng , qínjiùchū 。
  wèirényǒutángqiězhě , niánjiǔshí , wèiwèiwángyuē :“ lǎochénqǐngchū西shuōqín , lìngbīngxiānchénchū ,  ?” wèiwángyuē :“ jìngnuò 。” suìyuēchēérqiǎnzhī 。
  tángqiějiànqínwáng , qínwángyuē :“ zhàngrénmángránnǎiyuǎnzhì , shèn 。 wèiláiqiújiùshù , guǎrénzhīwèizhī 。” tángqiěduìyuē :“ wángzhīwèizhīérjiùzhìzhě , shìwángchóuzhīchénrèn 。 qiěwèiwànchéngzhīguó , chēngdōngfān , shòuguàndài , chūnqiūzhě , wéiqínzhīqiángwéi 。 jīn 、 chǔzhībīngzàiwèijiāo , wángzhījiùzhì , wèiqiěéryuē 、 chǔ , wángsuījiùzhī , yǒuzāi ? shìwángwànchéngzhīwèi , érqiángèrzhī 、 chǔ 。 qièwéiwángchóuzhīchénrèn 。”
  qínwángkuìránchóu , bīng , wèi ,  、 chǔwénzhī , nǎiyǐnbīngér 。 wèishìquán , tángqiězhīshuō 。

战国策·秦魏为与国拼音版

 《 qín wèi wéi yǔ guó 》
  qín 、 wèi wéi yǔ guó 。 qí 、 chǔ yuē ér yù gōng wèi , wèi shǐ rén qiú jiù yú qín , guān gài xiāng wàng , qín jiù bù chū 。
  wèi rén yǒu táng qiě zhě , nián jiǔ shí yú , wèi wèi wáng yuē :“ lǎo chén qǐng chū xī shuō qín , lìng bīng xiān chén chū , kě hū ?” wèi wáng yuē :“ jìng nuò 。” suì yuē chē ér qiǎn zhī 。
  táng qiě jiàn qín wáng , qín wáng yuē :“ zhàng rén máng rán nǎi yuǎn zhì cǐ , shèn kǔ yǐ 。 wèi lái qiú jiù shù yǐ , guǎ rén zhī wèi zhī jí yǐ 。” táng qiě duì yuē :“ dà wáng yǐ zhī wèi zhī jí ér jiù bù zhì zhě , shì dà wáng chóu cè zhī chén wú rèn yǐ 。 qiě fú wèi yī wàn chéng zhī guó , chēng dōng fān , shòu guàn dài , cí chūn qiū zhě , yǐ wéi qín zhī qiáng zú yǐ wéi yǔ yě 。 jīn qí 、 chǔ zhī bīng yǐ zài wèi jiāo yǐ , dà wáng zhī jiù bù zhì , wèi jí zé qiě gē dì ér yuē qí 、 chǔ , wáng suī yù jiù zhī , qǐ yǒu jí zāi ? shì wáng yī wàn chéng zhī wèi , ér qiáng èr dí zhī qí 、 chǔ yě 。 qiè yǐ wéi dà wáng chóu cè zhī chén wú rèn yǐ 。”
  qín wáng kuì rán chóu wù , jù fā bīng , rì yè fù wèi , qí 、 chǔ wén zhī , nǎi yǐn bīng ér qù 。 wèi shì fù quán , táng qiě zhī shuō yě 。

 为您推荐:战国策·魏四·秦魏为与国文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签