战国策·信陵君杀晋鄙拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-10 20:10:37

  文言文之家为您整理战国策·信陵君杀晋鄙拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·信陵君杀晋鄙注音版

  《 xìnlíngjūnshājìn 》
   xìnlíngjūnshājìn , jiùhándān , qínrén , cúnzhàoguó , zhàowángjiāoyíng 。 tángqiěwèixìnlíngjūnyuē :“ chénwénzhīyuē , shìyǒuzhīzhě , yǒuzhīzhě ; yǒuwàngzhě , yǒuwàngzhě 。” xìnlíngjūnyuē :“ wèi ?” duìyuē :“ rénzhīzēng , zhī ; zēngrén , érzhī 。 rénzhīyǒu , wàng ; yǒurén , wàng 。 jīnjūnshājìn , jiùhándān , qínrén , cúnzhàoguó ,  。 jīnzhàowángjiāoyíng , ránjiànzhàowáng , chényuànjūnzhīwàngzhī 。” xìnlíngjūnyuē :“ jǐnshòujiào 。”

战国策·信陵君杀晋鄙拼音版

  《 xìn líng jūn shā jìn bǐ 》
   xìn líng jūn shā jìn bǐ , jiù hán dān , pò qín rén , cún zhào guó , zhào wáng zì jiāo yíng 。 táng qiě wèi xìn líng jūn yuē :“ chén wén zhī yuē , shì yǒu bù kě zhī zhě , yǒu bù kě bù zhī zhě ; yǒu bù kě wàng zhě , yǒu bù kě bù wàng zhě 。” xìn líng jūn yuē :“ hé wèi yě ?” duì yuē :“ rén zhī zēng wǒ yě , bù kě bù zhī yě ; wú zēng rén yě , bù kě dé ér zhī yě 。 rén zhī yǒu dé yú wǒ yě , bù kě wàng yě ; wú yǒu dé yú rén yě , bù kě bù wàng yě 。 jīn jūn shā jìn bǐ , jiù hán dān , pò qín rén , cún zhào guó , cǐ dà dé yě 。 jīn zhào wáng zì jiāo yíng , zú rán jiàn zhào wáng , chén yuàn jūn zhī wàng zhī yě 。” xìn líng jūn yuē :“ wú jì jǐn shòu jiào 。”

  为您推荐:战国策·魏四·信陵君杀晋鄙文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签