战国策·魏攻管而不下拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-10 20:13:39

 文言文之家为您整理战国策·魏攻管而不下拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏攻管而不下注音版

 《 wèigōngguǎnérxià 》
  wèigōngguǎnérxià 。 ānlíngrénsuōgāo , wéiguǎnshǒu 。 xìnlíngjūn使shǐrénwèiānlíngjūnyuē :“ jūnqiǎnsuōgāo , jiāngshìzhī , 使shǐwéichíjiéwèi 。” ānlíngjūnyuē :“ ānlíng , xiǎoguó , néng使shǐmín 。 使shǐzhěwǎng , qǐng使shǐdào使shǐzhězhìgǎogāozhīsuǒ , xìnlíngjūnzhīmìng 。” gǎogāoyuē :“ jūnzhīxìnggāo , jiāng使shǐgāogōngguǎn 。 gōngzishǒu , rénxiào 。 shìchénérxià , shìbèizhǔ ②  。 jiàobèi , fēijūnzhīsuǒ 。 gǎnzàibài 。”
  使shǐzhěbàoxìnlíngjūn , xìnlíngjūn , qiǎn使shǐzhīānlíngyuē :“ ānlíngzhī , yóuwèi 。 jīngōngguǎnérxià , qínbīng , shèwēi 。 yuànjūnzhīshēngshùsuōgāoérzhìzhī 。 ruòjūnzhì , jiāngshíwànzhīshī , zàoānlíngzhīchéng 。” ānlíngjūnyuē :“ xiānjūnchénghóu , shòuzhàoxiāngwángshǒu , shǒushòuzhīxiàn 。 xiànzhīshàngpiānyuē :‘ shì , chénshìjūn , yǒuchángshè 。 guósuīshè , jiàngchéngwángzideyān 。’ jīnsuōgāojǐnjiěwèi , quánzhī , érjūnyuē ‘ shēngzhìzhī ’, shì使shǐxiāngwángzhàoérfèizhīxiàn , suī , zhōnggǎnxíng 。”
  suōgāowénzhīyuē :“ xìnlíngjūnwéirén , hànéryòng 。 fǎn , wèiguóhuò 。 quán , wéirénchénzhī , 使shǐjūnyǒuwèihuàn 。” nǎizhī使shǐzhězhīshè , wěnjǐngér 。
  xìnlíngjūnwénsuōgāo , gǎoshè , 使shǐ使shǐzhěxièānlíngjūnyuē :“  , xiǎorén , kùn , shīyánjūn , gǎnzàibàishìzuì 。”

战国策·魏攻管而不下拼音版

 《 wèi gōng guǎn ér bù xià 》
  wèi gōng guǎn ér bù xià 。 ān líng rén suō gāo , qí zǐ wéi guǎn shǒu 。 xìn líng jūn shǐ rén wèi ān líng jūn yuē :“ jūn qí qiǎn suō gāo , wú jiāng shì zhī yǐ wǔ dà fū , shǐ wéi chí jié wèi 。” ān líng jūn yuē :“ ān líng , xiǎo guó yě , bù néng bì shǐ qí mín 。 shǐ zhě zì wǎng , qǐng shǐ dào shǐ zhě zhì gǎo gāo zhī suǒ , fù xìn líng jūn zhī mìng 。” gǎo gāo yuē :“ jūn zhī xìng gāo yě , jiāng shǐ gāo gōng guǎn yě 。 fū yǐ fù gōng zi shǒu , rén dà xiào yě 。 shì chén ér xià , shì bèi zhǔ ② yě 。 fù jiào zǐ bèi , yì fēi jūn zhī suǒ xǐ yě 。 gǎn zài bài cí 。”
  shǐ zhě yǐ bào xìn líng jūn , xìn líng jūn dà nù , qiǎn dà shǐ zhī ān líng yuē :“ ān líng zhī dì , yì yóu wèi yě 。 jīn wú gōng guǎn ér bù xià , zé qín bīng jí wǒ , shè jì bì wēi yǐ 。 yuàn jūn zhī shēng shù suō gāo ér zhì zhī 。 ruò jūn fú zhì yě , wú jì jiāng fā shí wàn zhī shī , yǐ zào ān líng zhī chéng 。” ān líng jūn yuē :“ wú xiān jūn chéng hóu , shòu zhào xiāng wáng yǐ shǒu cǐ dì yě , shǒu shòu dà fǔ zhī xiàn 。 xiàn zhī shàng piān yuē :‘ zǐ shì fù , chén shì jūn , yǒu cháng bù shè 。 guó suī dà shè , jiàng chéng wáng zi bù de yǔ yān 。’ jīn suō gāo jǐn jiě dà wèi , yǐ quán fù zǐ zhī yì , ér jūn yuē ‘ bì shēng zhì zhī ’, shì shǐ wǒ fù xiāng wáng zhào ér fèi dà fǔ zhī xiàn yě , suī sǐ , zhōng bù gǎn xíng 。”
  suō gāo wén zhī yuē :“ xìn líng jūn wéi rén , hàn ér zì yòng yě 。 cǐ cí fǎn , bì wèi guó huò 。 wú yǐ quán jǐ , wú wéi rén chén zhī yì yǐ , qǐ kě shǐ wú jūn yǒu wèi huàn yě 。” nǎi zhī shǐ zhě zhī shè , wěn jǐng ér sǐ 。
  xìn líng jūn wén suō gāo sǐ , sù fú gǎo sù pì shè , shǐ shǐ zhě xiè ān líng jūn yuē :“ wú jì , xiǎo rén yě , kùn yú sī lǜ , shī yán yú jūn , gǎn zài bài shì zuì 。”

 为您推荐:战国策·魏四·魏攻管而不下文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签