战国策·魏王与龙阳君共船而钓拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-10 20:22:44

  文言文之家为您整理战国策·魏王与龙阳君共船而钓拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏王与龙阳君共船而钓注音版

  《 wèiwánglóngyángjūngòngchuánérdiào 》
   wèiwánglóngyángjūngòngchuánérdiào , lóngyángjūnshíérxià 。 wángyuē :“ yǒusuǒān ? shì , xiānggào ?” duìyuē :“ chéngǎnān 。” wángyuē :“ ránwéichū ?” yuē :“ chénwéiwángzhīsuǒ 。” wángyuē :“ wèi ?” duìyuē:“ chénzhīshǐde , chénshèn , hòudeyòu , jīnchénzhíchénqiánzhīsuǒ 。 jīnchénxiōngè , érwéiwángzhěn 。 jīnchénjuézhìrénjūn , zǒuréntíng , rén 。 hǎizhīnèi , měirénshènduō , wénchénzhīdexìngwáng , qiānchángérwáng 。 chényóunǎngchénzhīqiánsuǒ , chénjiāng , chénānnéngchū ?” wèiwángyuē :“  ! yǒushìxīn , xiānggào ?” shìlìngjìngzhīnèiyuē :“ yǒugǎnyánměirénzhě 。”
   yóushìguānzhī , jìnzhīrén , zhìchǎn , zuǎnfánwán 。 jīnyóuqiānzhīwài , jìnměirén , suǒxiàozhěyōngxìng ? jiǎzhīdexìng , yōngwèiyòng ? érjìnzhīrénxiāngyuàn , jiànyǒuhuò , wèijiànyǒu ; jiànyǒuyuàn , wèijiànyǒu , fēiyòngzhīzhīshù 。

战国策·魏王与龙阳君共船而钓拼音版

  《 wèi wáng yǔ lóng yáng jūn gòng chuán ér diào 》
   wèi wáng yǔ lóng yáng jūn gòng chuán ér diào , lóng yáng jūn dé shí yú yú ér tì xià 。 wáng yuē :“ yǒu suǒ bù ān hū ? rú shì , hé bù xiāng gào yě ?” duì yuē :“ chén wú gǎn bù ān yě 。” wáng yuē :“ rán zé hé wéi tì chū ?” yuē :“ chén wéi wáng zhī suǒ dé yú yě 。” wáng yuē :“ hé wèi yě ?” duì yuē :“ chén zhī shǐ de yú yě , chén shèn xǐ , hòu de yòu yì dà , jīn chén zhí yù qì chén qián zhī suǒ dé yǐ 。 jīn yǐ chén xiōng è , ér dé wéi wáng fú zhěn xí 。 jīn chén jué zhì rén jūn , zǒu rén yú tíng , pì rén yú tú 。 sì hǎi zhī nèi , měi rén yì shèn duō yǐ , wén chén zhī de xìng yú wáng yě , bì qiān cháng ér qū wáng 。 chén yì yóu nǎng chén zhī qián suǒ dé yú yě , chén yì jiāng qì yǐ , chén ān néng wú tì chū hū ?” wèi wáng yuē :“ wù ! yǒu shì xīn yě , hé bù xiāng gào yě ?” yú shì bù lìng yú sì jìng zhī nèi yuē :“ yǒu gǎn yán měi rén zhě zú 。”
   yóu shì guān zhī , jìn xí zhī rén , qí zhì chǎn yě gù yǐ , qí zì zuǎn fán yě wán yǐ 。 jīn yóu qiān lǐ zhī wài , yù jìn měi rén , suǒ xiào zhě yōng bì dé xìng hū ? jiǎ zhī de xìng , yōng bì wèi wǒ yòng hū ? ér jìn xí zhī rén xiāng yǔ yuàn , wǒ jiàn yǒu huò , wèi jiàn yǒu fú ; jiàn yǒu yuàn , wèi jiàn yǒu dé , fēi yòng zhī zhī shù yě 。

  为您推荐:战国策·魏四·魏王与龙阳君共船而钓文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签