战国策·秦攻魏急拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-10 21:08:24

  文言文之家为您整理战国策·秦攻魏急拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦攻魏急注音版

  《 qíngōngwèi 》
   qíngōngwèi 。 huòwèiwèiwángyuē :“ zhīyòngzhīzhī , zhīzhīzhī 。 néngzhīnéngyòngzhī , néngzhīnéngzhī , rénzhīguò 。 jīnwángwángshùbǎi , wángchéngshùshí , érguóhuànjiě , shìwángzhī , fēiyòngzhī 。 jīnqínzhīqiáng , tiānxià , érwèizhīruòshèn , érwángshìzhìqín , wángyòunéngérnéngzhī , zhòngguò 。 jīnwángnéngyòngchénzhī , kuīshāngguó , bēishēn , jiěhuànéryuànbào 。
  “ qínjìngzhīnèi , zhíxiàzhìchángwǎnzhě , yuē :‘ làoshì ? shì ?’ suīzhìménzhīxià , lángmiàozhīshàng , yóuzhīshì 。 jīnwángqín , wéilàoǎigōng ; bēizūnqín , yīnlàoǎi 。 wángguózànlàoǎi , làoǎishèng。 wángguózànlàoshì , tàihòuzhīwáng , shēnsuǐ , wángzhījiāozuìwéitiānxiàshàng 。 qín 、 wèibǎixiāngjiāo , bǎixiāng。 jīnyóulàoshìshànqínérjiāowéitiānxiàshàng , tiānxiàshúshìércónglàoshì ? tiānxiàshìércónglàoshì , wángzhīyuànbào。”

战国策·秦攻魏急拼音版

  《 qín gōng wèi jí 》
   qín gōng wèi jí 。 huò wèi wèi wáng yuē :“ qì zhī bù rú yòng zhī zhī yì yě , sǐ zhī bù rú qì zhī zhī yì yě 。 néng qì zhī fú néng yòng zhī , néng sǐ zhī fú néng qì zhī , cǐ rén zhī dà guò yě 。 jīn wáng wáng dì shù bǎi lǐ , wáng chéng shù shí , ér guó huàn bù jiě , shì wáng qì zhī , fēi yòng zhī yě 。 jīn qín zhī qiáng yě , tiān xià wú dí , ér wèi zhī ruò yě shèn , ér wáng yǐ shì zhì qín , wáng yòu néng sǐ ér fú néng qì zhī , cǐ zhòng guò yě 。 jīn wáng néng yòng chén zhī jì , kuī dì bù zú yǐ shāng guó , bēi tǐ bù zú yǐ kǔ shēn , jiě huàn ér yuàn bào 。
  “ qín zì sì jìng zhī nèi , zhí fǎ yǐ xià zhì yú cháng wǎn zhě , gù bì yuē :‘ yǔ lào shì hū ? yǔ lǚ shì hū ?’ suī zhì yú mén lǘ zhī xià , láng miào zhī shàng , yóu zhī rú shì yě 。 jīn wáng gē dì yǐ lù qín , yǐ wéi lào ǎi gōng ; bēi tǐ yǐ zūn qín , yǐ yīn lào ǎi 。 wáng yǐ guó zàn lào ǎi , yǐ lào ǎi shèng yǐ 。 wáng yǐ guó zàn lào shì , tài hòu zhī dé wáng yě , shēn yú gǔ suǐ , wáng zhī jiāo zuì wéi tiān xià shàng yǐ 。 qín 、 wèi bǎi xiāng jiāo yě , bǎi xiāng qī yě 。 jīn yóu lào shì shàn qín ér jiāo wéi tiān xià shàng , tiān xià shú bù qì lǚ shì ér cóng lào shì ? tiān xià bì hé lǚ shì ér cóng lào shì , zé wáng zhī yuàn bào yǐ 。”

  为您推荐:战国策·魏四·秦攻魏急文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签