战国策·秦王使人谓安陵君拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-10 21:14:39

  文言文之家为您整理战国策·秦王使人谓安陵君拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦王使人谓安陵君注音版

  《 qínwáng使shǐrénwèiānlíngjūn 》
   qínwáng使shǐrénwèiānlíngjūnyuē :“ guǎrénbǎizhīānlíng , ānlíngjūnguǎrén 。” ānlíngjūnyuē :“ wángjiāhuì , xiǎo , shènshàn 。 suīrán , shòuxiānshēng , yuànzhōngshǒuzhī , gǎn 。” qínwángshuō 。 ānlíngjūnyīn使shǐtángqiě使shǐqín 。 qínwángwèitángqiěyuē :“ guǎrénbǎizhīānlíng , ānlíngjūntīngguǎrén ,  ? qiěqínmièhánwángwèi , érjūnshízhīcúnzhě , jūnwéizhǎngzhě , cuò 。 jīnshíbèizhīqǐng广guǎngjūn , érjūnguǎrénzhě , qīngguǎrén ?” tángqiěduìyuē :“ fǒu , fēiruòshì 。 ānlíngjūnshòuxiānshēngérshǒuzhī , suīqiāngǎn , zhíbǎizāi ?” qínwángrán , wèitángqiěyuē :“ gōngchángwéntiānzhī ?” tángqiěduìyuē :“ chénwèichángwén 。” qínwángyuē :“ tiānzhī , shībǎiwàn , liúxuèqiān 。” tángqiěyuē :“ wángchángwénzhī ?” qínwángyuē :“ zhī , miǎnguānxiǎn , tóuqiāngěr 。” tángqiěyuē :“ yōngzhī , fēishìzhī 。 zhuānzhūzhīwángliáo , huìxīngyuè ; nièzhèngzhīhánkuǐ , báihóngguàn ; yàozhīqìng , cāngyīng殿diànshàng 。 sānzhě , jiēzhīshì , 怀huáiwèi , xiūjìnjiàngtiān , chénérjiāng 。 ruòshì , shīèrrén , liúxuè , tiānxiàgǎo , jīnshì 。” tǐngjiànér 。 qínwángnáo , chángguìérxièzhīyuē :“ xiānshēngzuò , zhì ! guǎrén 。 hán 、 wèimièwáng , érānlíngshízhīcúnzhě , yǒuxiānshēng 。”

战国策·秦王使人谓安陵君拼音版

  《 qín wáng shǐ rén wèi ān líng jūn 》
   qín wáng shǐ rén wèi ān líng jūn yuē :“ guǎ rén yù yǐ wǔ bǎi lǐ zhī dì yì ān líng , ān líng jūn qí xǔ guǎ rén 。” ān líng jūn yuē :“ dà wáng jiā huì , yǐ dà yì xiǎo , shèn shàn 。 suī rán , shòu dì yú xiān shēng , yuàn zhōng shǒu zhī , fú gǎn yì 。” qín wáng bù shuō 。 ān líng jūn yīn shǐ táng qiě shǐ yú qín 。 qín wáng wèi táng qiě yuē :“ guǎ rén yǐ wǔ bǎi lǐ zhī dì yì ān líng , ān líng jūn bù tīng guǎ rén , hé yě ? qiě qín miè hán wáng wèi , ér jūn yǐ wǔ shí lǐ zhī dì cún zhě , yǐ jūn wéi zhǎng zhě , gù bù cuò yì yě 。 jīn wú yǐ shí bèi zhī dì qǐng guǎng yú jūn , ér jūn nì guǎ rén zhě , qīng guǎ rén yǔ ?” táng qiě duì yuē :“ fǒu , fēi ruò shì yě 。 ān líng jūn shòu dì yú xiān shēng ér shǒu zhī , suī qiān lǐ bù gǎn yì yě , qǐ zhí wǔ bǎi lǐ zāi ?” qín wáng fú rán nù , wèi táng qiě yuē :“ gōng yì cháng wén tiān zǐ zhī nù hū ?” táng qiě duì yuē :“ chén wèi cháng wén yě 。” qín wáng yuē :“ tiān zǐ zhī nù , fú shī bǎi wàn , liú xuè qiān lǐ 。” táng qiě yuē :“ dà wáng cháng wén bù yī zhī nù hū ?” qín wáng yuē :“ bù yī zhī nù , yì miǎn guān tú xiǎn , yǐ tóu qiāng dì ěr 。” táng qiě yuē :“ cǐ yōng fū zhī nù yě , fēi shì zhī nù yě 。 fū zhuān zhū zhī cì wáng liáo yě , huì xīng xí yuè ; niè zhèng zhī cì hán kuǐ yě , bái hóng guàn rì ; yào lí zhī cì qìng jì yě , cāng yīng jī yú diàn shàng 。 cǐ sān zǐ zhě , jiē bù yī zhī shì yě , huái nù wèi fā , xiū jìn jiàng yú tiān , yǔ chén ér jiāng sì yǐ 。 ruò shì bì nù , fú shī èr rén , liú xuè wǔ bù , tiān xià gǎo sù , jīn rì shì yě 。” tǐng jiàn ér qǐ 。 qín wáng sè náo , cháng guì ér xiè zhī yuē :“ xiān shēng zuò , hé zhì yú cǐ ! guǎ rén yù yǐ 。 fū hán 、 wèi miè wáng , ér ān líng yǐ wǔ shí lǐ zhī dì cún zhě , tú yǐ yǒu xiān shēng yě 。”

  为您推荐:战国策·魏四·秦王使人谓安陵君文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签