战国策·三晋已破智氏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-10 21:21:23

  文言文之家为您整理战国策·三晋已破智氏拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·三晋已破智氏注音版

  《 sānjìnzhìshì 》
   sānjìnzhìshì , jiāngfēn 。 duànguīwèihánwángyuē :“ fēnchénggāo 。” hánwángyuē :“ chénggāo , shíliūzhī , guǎrénsuǒyòngzhī 。” duànguīyuē :“ rán 。 chénwénzhīhòu , érdòngqiānzhīquánzhě ,  。 wànrénzhīzhòng , érsānjūnzhě ,  。 wángyòngchényán , hánzhèng 。” wángyuē :“ shàn 。” guǒchénggāo , zhìhánzhīzhèng , guǒcóngchénggāoshǐ 。

战国策·三晋已破智氏拼音版

  《 sān jìn yǐ pò zhì shì 》
   sān jìn yǐ pò zhì shì , jiāng fēn qí dì 。 duàn guī wèi hán wáng yuē :“ fēn dì bì qǔ chéng gāo 。” hán wáng yuē :“ chéng gāo , shí liū zhī dì yě , guǎ rén wú suǒ yòng zhī 。” duàn guī yuē :“ bù rán 。 chén wén yī lǐ zhī hòu , ér dòng qiān lǐ zhī quán zhě , dì lì yě 。 wàn rén zhī zhòng , ér pò sān jūn zhě , bù yì yě 。 wáng yòng chén yán , zé hán bì qǔ zhèng yǐ 。” wáng yuē :“ shàn 。” guǒ qǔ chéng gāo , zhì hán zhī qǔ zhèng yě , guǒ cóng chéng gāo shǐ 。

  为您推荐:战国策·韩一·三晋已破智氏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签