战国策·苏秦为楚合从说韩王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-10 21:36:29

  文言文之家为您整理战国策·苏秦为楚合从说韩王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·苏秦为楚合从说韩王注音版

  《 qínwéichǔcóngshuōhánwáng 》
   qínwéichǔcóng , shuōhánwángyuē :“ hánběiyǒugǒng 、 luò 、 chénggāozhī , 西yǒuyáng 、 chángbǎnzhīsāi , dōngyǒuwǎn 、 ráng 、 xiáoshuǐ , nányǒuxíngshān , fāngqiān , dàijiǎshùshíwàn 。 tiānxiàzhīqiánggōngjìn , jiēhánchū 。 zi 、 shǎo 、 shí 、 lái , jiēshèliùbǎizhīwài 。 hánchāobǎishè , bǎixiázhǐ , yuǎnzhěxiōng , jìnzhěyǎnxīn 。 hánzhījiàncái , jiēchūmíngshān 、 táng 、 yáng 、  。 dèngshī 、 wǎnféng 、 lóngyuān 、 ā , jiēduànniú , shuǐyàn , dāngzhǎnjiān 。 jiǎ 、 dùn 、( shì )、 móu 、 tiě 、 jué 、( kǒuyāo ) ruì ,  。 hánzhīyǒng , bèijiānjiǎ , zhíjìn , dàijiàn , réndāngbǎi , yán 。 hánzhījìn , wángzhīxián , nǎi西miànshìqín , chēngdōngfān , zhùgōng , shòuguàndài , chūnqiū , jiāoéryān , xiūshèérwéitiānxiàxiào , guòzhě 。 shìyuànwángzhīshúzhī 。
  “ wángshìqín , qínqiúyáng 、 chénggāo 。 jīnxiàozhī , míngniányòuqiú 。 zhī , gěizhī ;  , qiángōngérhòugèngshòuhuò 。 qiěwángzhīyǒujìn , érqínzhīqiú 。 yǒujìnzhīérzhīqiú , suǒwèishìyuànérmǎihuòzhě , zhànérxiāo 。 chénwényuē :‘ nìngwéikǒu , wéiniúhòu 。’ jīnwáng西miànjiāoérchénshìqín , niúhòu ? wángzhīxián , xiéqiánghánzhībīng , éryǒuniúhòuzhīmíng , chénqièwéiwángxiūzhī 。”
   hánwáng忿fènránzuò , rǎngànjiàn , yǎngtiāntàiyuē :“ guǎrénsuī , néngshìqín 。 jīnzhǔjūnchǔwángzhījiàozhàozhī , jìngfèngshècóng 。”

战国策·苏秦为楚合从说韩王拼音版

  《 sū qín wéi chǔ hé cóng shuō hán wáng 》
   sū qín wéi chǔ hé cóng , shuō hán wáng yuē :“ hán běi yǒu gǒng 、 luò 、 chéng gāo zhī gù , xī yǒu yí yáng 、 cháng bǎn zhī sāi , dōng yǒu wǎn 、 ráng 、 xiáo shuǐ , nán yǒu xíng shān , dì fāng qiān lǐ , dài jiǎ shù shí wàn 。 tiān xià zhī qiáng gōng jìn nǔ , jiē zì hán chū 。 xī zi 、 shǎo fǔ 、 shí lì 、 jù lái , jiē shè liù bǎi bù zhī wài 。 hán zú chāo zú bǎi shè , bǎi fā bù xiá zhǐ , yuǎn zhě dá xiōng , jìn zhě yǎn xīn 。 hán zú zhī jiàn cái , jiē chū yú míng shān 、 táng xī 、 mò yáng 、 hé bó bó 。 dèng shī 、 wǎn féng 、 lóng yuān 、 dà ā , jiē lù duàn mǎ niú , shuǐ jī hú yàn , dāng dí jí zhǎn jiān 。 jiǎ 、 dùn 、( gé shì )、 móu 、 tiě mù 、 gé jué 、( kǒu yāo ) ruì , wú bù bì jù 。 yǐ hán zú zhī yǒng , bèi jiān jiǎ , zhí jìn nǔ , dài lì jiàn , yī rén dāng bǎi , bù zú yán yě 。 fū yǐ hán zhī jìn , yǔ dà wáng zhī xián , nǎi yù xī miàn shì qín , chēng dōng fān , zhù dì gōng , shòu guàn dài , cí chūn qiū , jiāo bì ér fú yān , fū xiū shè jì ér wéi tiān xià xiào , wú guò cǐ zhě yǐ 。 shì gù yuàn dà wáng zhī shú jì zhī yě 。
  “ dà wáng shì qín , qín bì qiú yí yáng 、 chéng gāo 。 jīn zī xiào zhī , míng nián yòu yì qiú gē dì 。 yǔ zhī , jí wú dì yǐ gěi zhī ; bù yǔ , zé qì qián gōng ér hòu gèng shòu qí huò 。 qiě fú dà wáng zhī dì yǒu jìn , ér qín zhī qiú wú yǐ 。 fū yǐ yǒu jìn zhī dì ér nì wú yǐ zhī qiú , cǐ suǒ wèi shì yuàn ér mǎi huò zhě yě , bù zhàn ér dì yǐ xiāo yǐ 。 chén wén bǐ yǔ yuē :‘ nìng wéi jī kǒu , wú wéi niú hòu 。’ jīn dà wáng xī miàn jiāo bì ér chén shì qín , hé yǐ yì yú niú hòu hū ? fū yǐ dà wáng zhī xián , xié qiáng hán zhī bīng , ér yǒu niú hòu zhī míng , chén qiè wéi dà wáng xiū zhī 。”
   hán wáng fèn rán zuò sè , rǎng bì àn jiàn , yǎng tiān tài xī yuē :“ guǎ rén suī sǐ , bì bù néng shì qín 。 jīn zhǔ jūn yǐ chǔ wáng zhī jiào zhào zhī , jìng fèng shè jì yǐ cóng 。”

  为您推荐:战国策·韩一·苏秦为楚合从说韩王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签