战国策·张仪为秦连横说韩王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-10 21:39:46

  文言文之家为您整理战国策·张仪为秦连横说韩王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·张仪为秦连横说韩王注音版

  《 zhāngwéiqínliánhéngshuōhánwáng 》
   zhāngwéiqínliánhéngshuōhánwángyuē :“ hánxiǎnè , shān , suǒshēng , fēimàiérdòu ; mínzhīsuǒshí , dòufànhuògēng ; suìshōu , mínyànzāokāng ; fāngmǎnjiǔbǎi , èrsuìzhīsuǒshí 。 liàowángzhī , zhīguòsānshíwàn , éryǎngzàizhōng , wèichúshǒujiǎotíngzhāngsāi , jiànguòèrshíwànér 。 qíndàijiǎbǎiwàn , chēqiānshèng , wàn , zhìzhīshì , 跿tóu , guànfènzhě , wángshèng 。 qínzhīliáng , róngbīngzhīzhòng , tànqiánjuéhòu , jiānsānxúnzhě , chēngshù 。 shāndōngzhī , bèijiǎmàowèihuìzhàn , qínrénjuānjiǎchéng , zuǒqièréntóu , yòuxiéshēng 。 qínzhīshāndōngzhī , yóumèngbēnzhīqiè ; zhòngxiāng , yóuhuòzhīyīngér 。 zhànmèngbēn 、 huòzhīshì , gōngzhīruòguó , duòqiānjūnzhīzhòng , niǎoluǎnzhīshàng , xìng 。 zhūhóuliàobīngzhīruò , shízhīguǎ , értīngcóngrénzhīgānyánhǎo , zhōuxiāngshì , jiēyányuē :‘ tīngqiángtiānxià 。’ shèzhīcháng , értīngzhīshuō , guàrénzhǔzhě , guòzhě 。 wángshìqín , qínxiàjiǎyáng , duànjuéhánzhīshàng ; dōngchénggāo 、 yáng , 鸿hóngmíngzhīgōng , sānglínzhīyuàn , fēiwángzhīyǒu 。 sāichénggāo , juéshàng , wángzhīguófēn 。 xiānshìqínān , shìqínwēi 。 zàohuòérqiú , qiǎnéryuànshēn 。 qínérshùnchǔ , suīwáng ,  。 wéiwáng , shìqín 。 qínzhīsuǒ , ruòchǔ , érnéngruòchǔzhěhán 。 fēihánnéngqiángchǔ , shìrán 。 jīnwáng西miànérshìqíngōngchǔ , wèi , qínwáng 。 gōngchǔér , zhuǎnhuòérshuōqín , 便biànzhě 。 shìqínwáng使shǐ使shǐchénxiànshūwángshǐ , shùnjuéshì 。”
   hánwángyuē :“ xìngérjiàozhī , qǐngjùnxiàn , zhùgōng , chūnqiū , chēngdōngfān , xiàoyáng 。”

战国策·张仪为秦连横说韩王拼音版

  《 zhāng yí wéi qín lián héng shuō hán wáng 》
   zhāng yí wéi qín lián héng shuō hán wáng yuē :“ hán dì xiǎn è , shān jū , wǔ gǔ suǒ shēng , fēi mài ér dòu ; mín zhī suǒ shí , dà dǐ dòu fàn huò gēng ; yī suì bù shōu , mín bù yàn zāo kāng ; dì fāng bù mǎn jiǔ bǎi lǐ , wú èr suì zhī suǒ shí 。 liào dà wáng zhī zú , xī zhī bù guò sān shí wàn , ér sī tú fù yǎng zài qí zhōng yǐ , wèi chú shǒu jiǎo tíng zhāng sāi , jiàn zú bù guò èr shí wàn ér yǐ yǐ 。 qín dài jiǎ bǎi yú wàn , chē qiān shèng , qí wàn pǐ , hǔ zhì zhī shì , tú jū kē tóu , guàn yí fèn jǐ zhě , wáng bù kě shèng jì yě 。 qín mǎ zhī liáng , róng bīng zhī zhòng , tàn qián jué hòu , tí jiān sān xún zhě , bù kě chēng shù yě 。 shān dōng zhī zú , bèi jiǎ mào wèi yǐ huì zhàn , qín rén juān jiǎ tú chéng yǐ qū dí , zuǒ qiè rén tóu , yòu xié shēng lǔ 。 fū qín zú zhī yǔ shān dōng zhī zú yě , yóu mèng bēn zhī yǔ qiè fū yě ; yǐ zhòng lì xiāng yā , yóu wū huò zhī yǔ yīng ér yě 。 fū zhàn mèng bēn 、 wū huò zhī shì , yǐ gōng bù fú zhī ruò guó , wú yǐ yì yú duò qiān jūn zhī zhòng , jí yú niǎo luǎn zhī shàng , bì wú xìng yǐ 。 zhū hóu bù liào bīng zhī ruò , shí zhī guǎ , ér tīng cóng rén zhī gān yán hǎo cí , bǐ zhōu yǐ xiāng shì yě , jiē yán yuē :‘ tīng wú jì zé kě yǐ qiáng bà tiān xià 。’ fū bù gù shè jì zhī cháng lì , ér tīng xū yú zhī shuō , guà wù rén zhǔ zhě , wú guò yú cǐ zhě yǐ 。 dà wáng bù shì qín , qín xià jiǎ jù yí yáng , duàn jué hán zhī shàng dì ; dōng qǔ chéng gāo 、 yí yáng , zé hóng míng zhī gōng , sāng lín zhī yuàn , fēi wáng zhī yǒu yǐ 。 fū sāi chéng gāo , jué shàng dì , zé wáng zhī guó fēn yǐ 。 xiān shì qín zé ān yǐ , bù shì qín zé wēi yǐ 。 fū zào huò ér qiú fú , jì qiǎn ér yuàn shēn 。 nì qín ér shùn chǔ , suī yù wú wáng , bù kě dé yě 。 gù wéi dà wáng jì , mò rú shì qín 。 qín zhī suǒ yù , mò rú ruò chǔ , ér néng ruò chǔ zhě mò rú hán 。 fēi yǐ hán néng qiáng yú chǔ yě , qí dì shì rán yě 。 jīn wáng xī miàn ér shì qín yǐ gōng chǔ , wèi bì yì , qín wáng bì xǐ 。 fū gōng chǔ ér sī qí dì , zhuǎn huò ér shuō qín , jì wú biàn yú cǐ zhě yě 。 shì gù qín wáng shǐ shǐ chén xiàn shū dà wáng yù shǐ , shùn yǐ jué shì 。”
   hán wáng yuē :“ kè xìng ér jiào zhī , qǐng bǐ jùn xiàn , zhù dì gōng , cí chūn qiū , chēng dōng fān , xiào yí yáng 。”

  为您推荐:战国策·韩一·张仪为秦连横说韩王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签