战国策·宣王谓摎留拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-10 21:43:02

  文言文之家为您整理战国策·宣王谓摎留拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·宣王谓摎留注音版

  《 xuānwángwèijiǎoliú 》
   xuānwángwèijiǎoliúyuē :“ liǎngyònggōngzhòng 、 gōngshū ,  ?” duìyuē :“  。 jìnyòngliùqīngérguófēn , jiǎngōngyòngtiánchéng 、 jiānzhǐérjiǎngōngshì , wèiliǎngyòngshǒu 、 zhāngér西zhīwàiwáng 。 jīnwángliǎngyòngzhī , duōzhěnèishùdǎng , guǎzhěwàiquán 。 qúnchénhuònèishùdǎngshànzhǔ , huòwàiwéijiāoliè , wángzhīguówēi 。”

战国策·宣王谓摎留拼音版

  《 xuān wáng wèi jiǎo liú 》
   xuān wáng wèi jiǎo liú yuē :“ wú yù liǎng yòng gōng zhòng 、 gōng shū , qí kě hū ?” duì yuē :“ bù kě 。 jìn yòng liù qīng ér guó fēn , jiǎn gōng yòng tián chéng 、 jiān zhǐ ér jiǎn gōng shì , wèi liǎng yòng xī shǒu 、 zhāng yí ér xī hé zhī wài wáng 。 jīn wáng liǎng yòng zhī , qí duō lì zhě nèi shù qí dǎng , qí guǎ lì zhě jí wài quán 。 qún chén huò nèi shù qí dǎng yǐ shàn qí zhǔ , huò wài wéi jiāo yǐ liè qí dì , zé wáng zhī guó bì wēi yǐ 。”

  为您推荐:战国策·韩一·宣王谓摎留文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签