战国策·张仪谓齐王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-10 21:45:54

  文言文之家为您整理战国策·张仪谓齐王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·张仪谓齐王注音版

  《 zhāngwèiwáng 》
   zhāngwèiwángyuē :“ wánghánpéng , zhīzhúzhāngwèi 。 wèiyīnxiāngshǒu , yīn 、 wèifèihánpéng , érxiànggōngshūqín 。 gōngzhòngwénzhī ,  。 gōngwèi , shìgōnghuàn 。”

战国策·张仪谓齐王拼音版

  《 zhāng yí wèi qí wáng 》
   zhāng yí wèi qí wáng yuē :“ wáng bù rú zī hán péng , yǔ zhī zhú zhāng yí yú wèi 。 wèi yīn xiāng xī shǒu , yīn yǐ qí 、 wèi fèi hán péng , ér xiàng gōng shū yǐ fá qín 。 gōng zhòng wén zhī , bì bù rù yú qí 。 jù gōng yú wèi , shì gōng wú huàn 。”

  为您推荐:战国策·韩一·张仪谓齐王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签