战国策·秦攻陉山拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-10 22:18:15

  文言文之家为您整理战国策·秦攻陉山拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦攻陉山注音版

  《 qíngōngxíngshān 》
   qíngōngxíngshān , hán使shǐrénchínányángzhī 。 qínchí , yòugōngxíng , hányīnnányángzhī 。 qínshòu , yòugōngxíng 。 chénzhěnwèiqínwángyuē :“ guóxíng便biànchí , jiāoqīn 。 jīnérjiāoqīn , chíérbīngzhǐ , chénkǒngshāndōngzhīchíshìwángzhě 。 qiěwángqiúbǎijīnsānchuānér , qiúqiānjīnhán , dànér 。 jīnwánggōnghán , shìjuéshàngjiāoér , qièwéiwáng 。”

战国策·秦攻陉山拼音版

  《 qín gōng xíng shān 》
   qín gōng xíng shān , hán shǐ rén chí nán yáng zhī dì 。 qín yǐ chí , yòu gōng xíng , hán yīn gē nán yáng zhī dì 。 qín shòu dì , yòu gōng xíng 。 chén zhěn wèi qín wáng yuē :“ guó xíng bù biàn gù chí , jiāo bù qīn gù gē 。 jīn gē yǐ ér jiāo bù qīn , chí yǐ ér bīng bù zhǐ , chén kǒng shān dōng zhī wú yǐ chí gē shì wáng zhě yǐ 。 qiě wáng qiú bǎi jīn yú sān chuān ér bù kě dé , qiú qiān jīn yú hán , yī dàn ér jù 。 jīn wáng gōng hán , shì jué shàng jiāo ér gù sī fǔ yě , qiè wéi wáng fú qǔ yě 。”

  为您推荐:战国策·韩一·秦攻陉山文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签