战国策·五国约而攻秦拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 12:28:43

  文言文之家为您整理战国策·五国约而攻秦拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·五国约而攻秦注音版

  《 guóyuēérgōngqín 》
   guóyuēérgōngqín , chǔwángwéicóngcháng , néngshāngqín , bīngérliúchénggāo 。 wèishùnwèishìqiūjūnyuē :“ guóba , gōngshìqiū , chángbīngfèi 。 jūnchén , chénqǐngwéijūnzhǐtiānxiàzhīgōngshìqiū 。” shìqiūjūnyuē :“ shàn 。” yīnqiǎnzhī 。
   wèishùnnánjiànchǔwángyuē :“ wángyuēguóér西qín , néngshāngqín , tiānxiàqiěshìqīngwángérzhòngqín , wángjiāo ?” chǔwángyuē :“ nài ?” wèishùnyuē :“ tiānxiàba, gōngshìqiūchángbīngfèi 。 wánglìngzhīcōnggōngshìqiū 。 guózhòngwáng , qiětīngwángzhīyánérgōngshìqiū ; zhòngwáng , qiěfǎnwángzhīyánérgōngshìqiū 。 ránwángzhīqīngzhòngmíng 。” chǔwángjiāoérshìqiūcún 。

战国策·五国约而攻秦拼音版

  《 wǔ guó yuē ér gōng qín 》
   wǔ guó yuē ér gōng qín , chǔ wáng wéi cóng cháng , bù néng shāng qín , bīng bà ér liú yú chéng gāo 。 wèi shùn wèi shì qiū jūn yuē :“ wǔ guó ba , bì gōng shì qiū , yǐ cháng bīng fèi 。 jūn zī chén , chén qǐng wéi jūn zhǐ tiān xià zhī gōng shì qiū 。” shì qiū jūn yuē :“ shàn 。” yīn qiǎn zhī 。
   wèi shùn nán jiàn chǔ wáng yuē :“ wáng yuē wǔ guó ér xī fá qín , bù néng shāng qín , tiān xià qiě yǐ shì qīng wáng ér zhòng qín , gù wáng hú bù bǔ jiāo hū ?” chǔ wáng yuē :“ nài hé ?” wèi shùn yuē :“ tiān xià ba , bì gōng shì qiū yǐ cháng bīng fèi 。 wáng lìng zhī cōng gōng shì qiū 。 wǔ guó zhòng wáng , qiě tīng wáng zhī yán ér bù gōng shì qiū ; bù zhòng wáng , qiě fǎn wáng zhī yán ér gōng shì qiū 。 rán zé wáng zhī qīng zhòng bì míng yǐ 。” gù chǔ wáng bǔ jiāo ér shì qiū cún 。

  为您推荐:战国策·韩一·五国约而攻秦文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签