战国策·韩一·宜阳之役拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 12:37:39

  文言文之家为您整理战国策·韩一·宜阳之役拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·韩一·宜阳之役注音版

  《 yángzhī 》
   yángzhī , yángwèigōngsūnxiǎnyuē :“ qǐngwéigōngwàngōng西zhōu , zhī , shìjiǔdǐngyìngānmào 。 rán , qíngōng西zhōu , tiānxiàèzhī , jiùhán , màoshìbài。”

战国策·韩一·宜阳之役拼音版

  《 yí yáng zhī yì 》
   yí yáng zhī yì , yáng dá wèi gōng sūn xiǎn yuē :“ qǐng wéi gōng yǐ wǔ wàn gōng xī zhōu , dé zhī , shì yǐ jiǔ dǐng yìn gān mào yě 。 bù rán , qín gōng xī zhōu , tiān xià è zhī , qí jiù hán bì jí , zé mào shì bài yǐ 。”

  为您推荐:战国策·韩一·宜阳之役文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签