战国策·秦围宜阳拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 12:39:48

  文言文之家为您整理战国策·秦围宜阳拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦围宜阳注音版

  《 qínwéiyáng 》
   qínwéiyáng , yóuténgwèigōngzhòngyuē :“ gōngzhàolìn 、 shí 、  , zhì , lóuhuǎnbài 。 shōuhán 、 zhàozhībīnglínwèi , lóubài 。 hánwéi 。 wèibèi , gānmàobài 。 chéngyángzháiqiáng , chǔbàizhī 。 qínbài , qínshīwèi , yáng 。”

战国策·秦围宜阳拼音版

  《 qín wéi yí yáng 》
   qín wéi yí yáng , yóu téng wèi gōng zhòng yuē :“ gōng hé bù yǔ zhào lìn 、 lí shí 、 qí , yǐ zhì xǔ dì , zé lóu huǎn bì bài yǐ 。 shōu hán 、 zhào zhī bīng yǐ lín wèi , lóu bí bì bài yǐ 。 hán wéi yī 。 wèi bì bèi yǐ , gān mào bì bài yǐ 。 yǐ chéng yáng zī zhái qiáng yú qí , chǔ bì bài zhī 。 xū qín bì bài , qín shī wèi , yí yáng bì bù bá yǐ 。”

  为您推荐:战国策·韩一·秦围宜阳文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签