战国策·公仲以宜阳之故仇甘茂拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 12:41:37

  文言文之家为您整理战国策·公仲以宜阳之故仇甘茂拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·公仲以宜阳之故仇甘茂注音版

  《 gōngzhòngyángzhīqiúgānmào 》
   gōngzhòngyángzhī , qiúgānmào 。 hòu , qínguīsuìhán , ér , qínwánggānmàozhīsuìjiěgōngzhòng 。 wéigōngzhòngwèiqínwángyuē :“ míngyuànyīnmàoshìwáng 。” qínwánggānmào , chūshuōliáo 。

战国策·公仲以宜阳之故仇甘茂拼音版

  《 gōng zhòng yǐ yí yáng zhī gù qiú gān mào 》
   gōng zhòng yǐ yí yáng zhī gù , qiú gān mào 。 qí hòu , qín guī wǔ suì yú hán , yǐ ér , qín wáng gù yí gān mào zhī yǐ wǔ suì jiě yú gōng zhòng yě 。 dù hè wéi gōng zhòng wèi qín wáng yuē :“ míng yě yuàn yīn mào yǐ shì wáng 。” qín wáng dà nù yú gān mào , gù chū lǐ jí dà shuō dù liáo 。

  为您推荐:战国策·韩一·公仲以宜阳之故仇甘茂文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签