战国策·秦韩战于浊泽拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 12:43:26

 文言文之家为您整理战国策·秦韩战于浊泽拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦韩战于浊泽注音版

 《 qínhánzhànzhuó 》
  qín 、 hánzhànzhuó , hánshì 。 gōngzhòngmíngwèihánwángyuē :“ guóshì 。 jīnqínzhīxīnchǔ , wángyīnzhāngwéiqín , zhīmíng , zhīchǔ 。 èrzhī 。” hánwángyuē :“ shàn 。” nǎijǐnggōngzhòngzhīxíng , jiāng西jiǎngqín 。
  chǔwángwénzhī , zhàochénzhěnérgàozhī 。 chénzhěnyuē :“ qínzhījiǔ , jīnyòuhánzhīmíngérjiǎ , qín 、 hánbìngbīngnánxiāng , qínsuǒmiàoérqiú 。 jīnzhī, chǔguó 。 wángtīngchén , wéizhījǐngjìngzhīnèi , xuǎnshī , yánjiùhán , lìngzhànchēmǎndào ; xìnchén , duōchē , zhòng , 使shǐxìnwángzhījiù 。 zònghánwéinéngtīng , hánwáng , wèiyànhánglái 。 shìqín 、 hán , bīngsuīzhì , chǔguóbìng 。 wèinéngtīngjuéqín , qín , hòuyuànhán 。 hándechǔjiù , qīngqín 。 qīngqín , yīngqínjìng 。 shìkùnqín 、 hánzhībīng , érmiǎnchǔguózhīhuàn 。” chǔwángshuō , nǎijǐngjìngzhīnèixuǎnshī , yánjiùhán , xìnchén , duōchē , zhòng 。 wèihánwángyuē :“ suīxiǎo , zhī 。 yuànguósuìqín , jiāngchǔxùnhán 。”
  hánwángshuō , nǎizhǐgōngzhòng 。 gōngzhòngyuē :“  , shígàozhě , qín ; míngjiùzhě , chǔ 。 shìchǔzhīmíng , qīngjuéqiángqínzhī , wéitiānxiàxiào 。 qiěchǔ 、 hánfēixiōngzhīguó , yòufēiyuēérmóuqín 。 qínchǔ , chǔyīnshīyánjiùhán , chénzhěnzhīmóu 。 qiěwáng使shǐrénbàoqín , jīnxíng , shìqín 。 qīngqiángqínzhīhuò , érxìnchǔzhīmóuchén , wánghuǐzhī 。” hánwángtīng , suìjuéqín 。 qínguǒ , xīngshīhánshìzhànànmén , chǔjiùzhì , hánshìbài 。
  hánshìzhībīngfēixuēruò , mínfēiméng , bīngwéiqínqín , zhìwéichǔxiào , guòtīngchénzhēn , shīhánmíng 。

战国策·秦韩战于浊泽拼音版

 《 qín hán zhàn yú zhuó zé 》
  qín 、 hán zhàn yú zhuó zé , hán shì jí 。 gōng zhòng míng wèi hán wáng yuē :“ yǔ guó bù kě shì 。 jīn qín zhī xīn yù fá chǔ , wáng bù rú yīn zhāng yí wéi hé yú qín , lù zhī yǐ yī míng dū , yǔ zhī fá chǔ 。 cǐ yǐ yī yì èr zhī jì yě 。” hán wáng yuē :“ shàn 。” nǎi jǐng gōng zhòng zhī xíng , jiāng xī jiǎng yú qín 。
  chǔ wáng wén zhī dà nù , zhào chén zhěn ér gào zhī 。 chén zhěn yuē :“ qín zhī yù fá wǒ jiǔ yǐ , jīn yòu dé hán zhī míng dū yī ér jù jiǎ , qín 、 hán bìng bīng nán xiāng , cǐ qín suǒ yǐ miào cí ér qiú yě 。 jīn yǐ dé zhī yǐ , chǔ guó bì fá yǐ 。 wáng tīng chén , wéi zhī jǐng sì jìng zhī nèi , xuǎn shī , yán jiù hán , lìng zhàn chē mǎn dào lù ; fā xìn chén , duō qí chē , zhòng qí bì , shǐ xìn wáng zhī jiù jǐ yě 。 zòng hán wéi bù néng tīng wǒ , hán bì dé wáng yě , bì bù wèi yàn háng yǐ lái 。 shì qín 、 hán bù hé , bīng suī zhì , chǔ guó bù dà bìng yǐ 。 wèi néng tīng wǒ jué hé yú qín , qín bì dà nù , yǐ hòu yuàn yú hán 。 hán de chǔ jiù , bì qīng qín 。 qīng qín , qí yīng qín bì bù jìng 。 shì wǒ kùn qín 、 hán zhī bīng , ér miǎn chǔ guó zhī huàn yě 。” chǔ wáng dà shuō , nǎi jǐng sì jìng zhī nèi xuǎn shī , yán jiù hán , fā xìn chén , duō qí chē , zhòng qí bì 。 wèi hán wáng yuē :“ bì yì suī xiǎo , yǐ xī qǐ zhī yǐ 。 yuàn dà guó suì sì yì yú qín , bì yì jiāng yǐ chǔ xùn hán 。”
  hán wáng dà shuō , nǎi zhǐ gōng zhòng 。 gōng zhòng yuē :“ bù kě , fū yǐ shí gào wǒ zhě , qín yě ; yǐ xū míng jiù wǒ zhě , chǔ yě 。 shì chǔ zhī xū míng , qīng jué qiáng qín zhī dí , bì wéi tiān xià xiào yǐ 。 qiě chǔ 、 hán fēi xiōng dì zhī guó yě , yòu fēi sù yuē ér móu fá qín yǐ 。 qín yù fá chǔ , chǔ yīn yǐ qǐ shī yán jiù hán , cǐ bì chén zhěn zhī móu yě 。 qiě wáng yǐ shǐ rén bào yú qín yǐ , jīn fú xíng , shì qī qín yě 。 fū qīng qiáng qín zhī huò , ér xìn chǔ zhī móu chén , wáng bì huǐ zhī yǐ 。” hán wáng fú tīng , suì jué hé yú qín 。 qín guǒ dà nù , xīng shī yǔ hán shì zhàn yú àn mén , chǔ jiù bù zhì , hán shì dà bài 。
  hán shì zhī bīng fēi xuē ruò yě , mín fēi méng yú yě , bīng wéi qín qín , zhì wéi chǔ xiào , guò tīng yú chén zhēn , shī jì yú hán míng yě 。

 为您推荐:战国策·韩一·秦韩战于浊泽文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签