战国策·颜率见公仲拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 12:45:42

  文言文之家为您整理战国策·颜率见公仲拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·颜率见公仲注音版

  《 yánjiàngōngzhòng 》
   yánjiàngōngzhòng , gōngzhòngjiàn 。 yánwèigōngzhòngzhīzhěyuē :“ gōngzhòngwéiyáng , jiàn 。 gōngzhònghǎonèi , yuēhǎoshì ; zhòngcái , yuēsànshī ; gōngzhòngxíng , yuēhǎo 。 jīnlái , qiězhèngyánzhīér 。” gōngzhòngzhīzhěgàogōngzhòng , gōngzhòngérjiànzhī 。

战国策·颜率见公仲拼音版

  《 yán lǜ jiàn gōng zhòng 》
   yán lǜ jiàn gōng zhòng , gōng zhòng bù jiàn 。 yán lǜ wèi gōng zhòng zhī yè zhě yuē :“ gōng zhòng bì yǐ lǜ wéi yáng yě , gù bù jiàn lǜ yě 。 gōng zhòng hǎo nèi , lǜ yuē hǎo shì ; zhòng sè yú cái , lǜ yuē sàn shī ; gōng zhòng wú xíng , lǜ yuē hǎo yì 。 zì jīn yǐ lái , lǜ qiě zhèng yán zhī ér yǐ yǐ 。” gōng zhòng zhī yè zhě yǐ gào gōng zhòng , gōng zhòng jù qǐ ér jiàn zhī 。

  为您推荐:战国策·韩一·颜率见公仲文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签