战国策·韩公仲谓向寿拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 12:47:54

  文言文之家为您整理战国策·韩公仲谓向寿拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·韩公仲谓向寿注音版

  《 hángōngzhòngwèixiàng寿shòu 》
   hángōngzhòngwèixiàng寿shòuyuē :“ qínkùnchē 。 gōnghán , gōngzhòng , gōngzhòngshōuguóshìqín , wéifēng 。 jīngōngchǔjiě , zhōngfēngxiǎolìngyǐnguìyáng 。 qín 、 chǔ , gōnghán , hánwáng 。 gōngzhònggōngdòuqín , yuàngōngzhīshúzhī 。” xiàng寿shòuyuē :“ qín 、 chǔ , fēidānghán , wèizhī 。”
   gōngzhòngyuē :“ qín 、 hánzhījiāo 。” duìyuē :“ yuànyǒugōng 。 yànyuē :‘ guìsuǒguìzhěguì 。’ jīnwángzhīàigōng , gōngsūnhǎo ; zhīnénggōng , gānmào 。 jīnèrrénzhě , jiēdeqīnshì , érgōngwángzhǔduànguózhě , yǒushīzhī 。 gōngsūnhǎodǎnghán , érgānmàodǎngwèi , wángxìn 。 jīnqín 、 chǔzhēngqiáng , érgōngdǎngchǔ , shìgōngsūnhǎo 、 gānmàotóngdào 。 gōngzhī ? rénjiēyánchǔzhīduōbiàn , érgōngzhī , shìwéiguì 。 gōngwángmóubiàn , shànhánbèizhī , ruò , huò 。 hánshìxiānguócónggōngsūnhǎo , érhòuwěiguógānmào , shìhán , gōngzhīchóu 。 jīngōngyánshànhánbèichǔ , shìwàiqiú 。”
   xiàng寿shòuyuē :“ shènhán 。” duìyuē :“ gānmàogōngzhòngsuì , fǎnyángzhīmín , jīngōnglìngshōuzhī , shènnán 。” xiàngyuē :“ ránnài ? suìzhōng 。” duìyuē :“ gōngqínwéihánqiúyǐngchuānchǔ , nǎihánzhī 。 gōngqiúérzhī , shìlìngxíngchǔérhán 。 gōngqiúér , shìhán 、 chǔzhīyuànjiě , érjiāozǒuqín 。 qín、 chǔzhēngqiáng , érgōngguòchǔgōnghán , qín 。” xiàngyuē :“ nài ?” duìyuē :“ shànshì 。 gānmàowèi , gōngsūnhǎohán , jīngōngyángwéigōng , shōuchǔ 、 hánānzhī , érzhū 、 wèizhīzuì , shìgōngsūnhǎo 、 gānmàozhīshì 。”

战国策·韩公仲谓向寿拼音版

  《 hán gōng zhòng wèi xiàng shòu 》
   hán gōng zhòng wèi xiàng shòu yuē :“ qín kùn fù chē 。 gōng pò hán , rǔ gōng zhòng , gōng zhòng shōu guó fù shì qín , zì yǐ wéi bì kě yǐ fēng 。 jīn gōng yǔ chǔ jiě , zhōng fēng xiǎo lìng yǐn yǐ guì yáng 。 qín 、 chǔ hé , fù gōng hán , hán bì wáng 。 gōng zhòng gōng lǜ qí sī tú yǐ dòu yú qín , yuàn gōng zhī shú jì zhī yě 。” xiàng shòu yuē :“ wú hé qín 、 chǔ , fēi yǐ dāng hán yě , zǐ wèi wǒ yè zhī 。”
   gōng zhòng yuē :“ qín 、 hán zhī jiāo kě hé yě 。” duì yuē :“ yuàn yǒu fù yú gōng 。 yàn yuē :‘ guì qí suǒ yǐ guì zhě guì 。’ jīn wáng zhī ài xí gōng yě , bù rú gōng sūn hǎo ; qí zhī néng gōng yě , bù rú gān mào 。 jīn èr rén zhě , jiē bù de qīn yú shì yǐ , ér gōng dú yǔ wáng zhǔ duàn yú guó zhě , bǐ yǒu yǐ shī zhī yě 。 gōng sūn hǎo dǎng yú hán , ér gān mào dǎng yú wèi , gù wáng bù xìn yě 。 jīn qín 、 chǔ zhēng qiáng , ér gōng dǎng yú chǔ , shì yǔ gōng sūn hǎo 、 gān mào tóng dào yě 。 gōng hé yǐ yì zhī ? rén jiē yán chǔ zhī duō biàn yě , ér gōng bì zhī , shì zì wéi guì yě 。 gōng bù rú yǔ wáng móu qí biàn yě , shàn hán yǐ bèi zhī , ruò cǐ , zé wú huò yě 。 hán shì xiān yǐ guó cóng gōng sūn hǎo , ér hòu wěi guó yú gān mào , shì hán , gōng zhī chóu yě 。 jīn gōng yán shàn hán yǐ bèi chǔ , shì wài jǔ bù pì qiú yě 。”
   xiàng shòu yuē :“ wú shèn yù hán hé 。” duì yuē :“ gān mào xǔ gōng zhòng yǐ wǔ suì , fǎn yí yáng zhī mín , jīn gōng tú lìng shōu zhī , shèn nán 。” xiàng zǐ yuē :“ rán zé nài hé ? wǔ suì zhōng bù kě dé yǐ 。” duì yuē :“ gōng hé bù yǐ qín wéi hán qiú yǐng chuān yú chǔ , cǐ nǎi hán zhī jì dì yě 。 gōng qiú ér dé zhī , shì lìng xíng yú chǔ ér yǐ qí dì dé hán yě 。 gōng qiú ér fú dé , shì hán 、 chǔ zhī yuàn bù jiě , ér jiāo zǒu qín yě 。 qín 、 chǔ zhēng qiáng , ér gōng guò chǔ yǐ gōng hán , cǐ lì yú qín 。” xiàng zǐ yuē :“ nài hé ?” duì yuē :“ cǐ shàn shì yě 。 gān mào yù yǐ wèi qǔ qí , gōng sūn hǎo yù yǐ hán qǔ qí , jīn gōng qǔ yí yáng yǐ wéi gōng , shōu chǔ 、 hán yǐ ān zhī , ér zhū qí 、 wèi zhī zuì , shì yǐ gōng sūn hǎo 、 gān mào zhī wú shì yě 。”

  为您推荐:战国策·韩一·韩公仲谓向寿文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签