战国策·或谓公仲曰听者听国拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 19:17:20

  文言文之家为您整理战国策·或谓公仲曰听者听国拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·或谓公仲曰听者听国注音版

  《 huòwèigōngzhòngyuētīngzhětīngguó 》
   huòwèigōngzhòngyuē :“ tīngzhětīngguó , fēitīngshí 。 xiānwángtīngyànyánshì , yuàngōngzhītīngchényán 。 gōngqiúzhōngqín , érnéng , shàngōngsūnhǎonángānmào , quànbīngquànzhǐwèi , chǔ 、 zhàojiēgōngzhīchóu 。 chénkǒngguózhīwéihuàn , yuàngōngzhīqiúzhōngqín 。”
   gōngzhòngyuē :“ nài ?” duìyuē :“ qínwánggōngsūnhǎowèidǎnggōngérzhītīng , gānmàoshàngōngérwéigōngyán , gōngyīnxíngyuànqínwáng ? xíngyuànzhīwéiqínwángchéngōng , chénqǐngwéigōngwèiqínwángyuē :‘  、 wèi , qínshú ?  、 wèibié , qínshúqiáng ?’ qínwángyuē :‘  、 wèi , qínzhòng ;  , qínqīng 。  、 wèibié , qínqiáng ;  , qínruò 。’ chényuē :‘ jīnwángtīnggōngsūnhǎohán 、 qínzhībīngyīngérgōngwèi , wèigǎnzhàn , guīér , shìqínqīng , chéngōngsūnhǎowéizhōng 。 jīnwángtīnggānmào , hán 、 qínzhībīngwèiérgōng , gǎnzhàn , qiúérwèi , shìqínqīng , chéngānmàowéizhōng 。 wánglìnghánzhōnggōng , wángyánjiùwèijìnzhī ,  、 wèinéngxiāngtīng , jiǔbīngshǐ 。 wáng , xìngōngsūnhǎo , wèihánnányáng , chuānguī , huìwángzhīyuàn 。 wáng , xìngānmàowèi , hán 、 qínzhībīngwèiqiè , wángzhīyuàn 。 chénwéilìnghánzhōngjìn , zuìqínzhī 。 gōngsūnhǎodǎngérkěnyán , gānmàobáoérgǎn , èrrén , wángzhīhuàn 。 yuànwángzhīshúzhī 。”

战国策·或谓公仲曰听者听国拼音版

  《 huò wèi gōng zhòng yuē tīng zhě tīng guó 》
   huò wèi gōng zhòng yuē :“ tīng zhě tīng guó , fēi bì tīng shí yě 。 gù xiān wáng tīng yàn yán yú shì , yuàn gōng zhī tīng chén yán yě 。 gōng qiú zhōng lì yú qín , ér fú néng dé yě , shàn gōng sūn hǎo yǐ nán gān mào , quàn qí bīng yǐ quàn zhǐ wèi , chǔ 、 zhào jiē gōng zhī chóu yě 。 chén kǒng guó zhī yǐ cǐ wéi huàn yě , yuàn gōng zhī fù qiú zhōng lì yú qín yě 。”
   gōng zhòng yuē :“ nài hé ?” duì yuē :“ qín wáng yǐ gōng sūn hǎo wèi dǎng yú gōng ér fú zhī tīng , gān mào bù shàn yú gōng ér fú wéi gōng yán , gōng hé bù yīn xíng yuàn yǐ yǔ qín wáng yǔ ? xíng yuàn zhī wéi qín wáng chén yě gōng , chén qǐng wéi gōng wèi qín wáng yuē :‘ qí 、 wèi hé yǔ lí , yú qín shú lì ? qí 、 wèi bié yǔ hé , yú qín shú qiáng ?’ qín wáng bì yuē :‘ qí 、 wèi lí , zé qín zhòng ; hé , zé qín qīng 。 qí 、 wèi bié , zé qín qiáng ; hé , zé qín ruò 。’ chén jí yuē :‘ jīn wáng tīng gōng sūn hǎo yǐ hán 、 qín zhī bīng yīng qí ér gōng wèi , wèi bù gǎn zhàn , guī dì ér hé yú qí , shì qín qīng yě , chén yǐ gōng sūn hǎo wéi bù zhōng 。 jīn wáng tīng gān mào , yǐ hán 、 qín zhī bīng jù wèi ér gōng qí , qí bù gǎn zhàn , bù qiú gē dì ér hé yú wèi , shì qín qīng yě , chén yǐ gān mào wéi bù zhōng 。 gù wáng bù rú lìng hán zhōng lì yǐ gōng qí , qí wáng yán jiù wèi yǐ jìn zhī , qí 、 wèi bù néng xiāng tīng , jiǔ lí bīng shǐ 。 wáng yù , zé xìn gōng sūn hǎo yú qí , wèi hán qǔ nán yáng , yì gǔ chuān yǐ guī , cǐ huì wáng zhī yuàn yě 。 wáng yù , zé xìn gān mào yú wèi , yǐ hán 、 qín zhī bīng jù wèi yǐ qiè qí , cǐ wǔ wáng zhī yuàn yě 。 chén yǐ wéi lìng hán yǐ zhōng lì yǐ jìn qí , zuì qín zhī dà jí yě 。 gōng sūn hǎo dǎng yú qí ér bù kěn yán , gān mào báo ér bù gǎn yè yě , cǐ èr rén , wáng zhī dà huàn yě 。 yuàn wáng zhī shú jì zhī yě 。”

  为您推荐:战国策·韩一·或谓公仲曰听者听国文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签