战国策·韩公仲相拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 19:21:44

  文言文之家为您整理战国策·韩公仲相拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·韩公仲相注音版

  《 hángōngzhòngxiàng 》
   hángōngzhòngxiàng 。  、 chǔzhījiāoshànqín 。 qín 、 wèi , qiěshànérjuéchǔ 。 wáng使shǐjǐngzhīqín , qín 、 wèizhī 。 chǔwángjǐng , kǒngchǔwéiyǒuyīnqín 、 wèi , qiězuìjǐng 。
   wèiwèichǔwángyuē :“ chénzhī 。 qín 、 wèizhī , jiāng 、 qínérjuéchǔ 。 jīn , xìnwèizhīqínérgōngchǔ , yòuwèichǔzhīyǒuyīnqín 、 wèi , zhòngchǔ 。 zhī , wángzhī 。 jīn , wèizhījuéchǔmíng 。  、 chǔxìnzhī , qīngwáng , wángzuìjǐng , shìyǒuqín 、 wèi , zhòngchǔ , érqiěqín 、 wèi 。” wángyuē :“ nuò 。” yīnzuìérliè 。

战国策·韩公仲相拼音版

  《 hán gōng zhòng xiàng 》
   hán gōng zhòng xiàng 。 qí 、 chǔ zhī jiāo shàn qín 。 qín 、 wèi yù , qiě yǐ shàn qí ér jué qí hū chǔ 。 wáng shǐ jǐng lǐ zhī qín , lǐ yǔ yú qín 、 wèi zhī yù 。 chǔ wáng nù jǐng lǐ , kǒng qí yǐ chǔ yù wéi yǒu yīn yú qín 、 wèi yě , qiě zuì jǐng lǐ 。
   wèi wèi chǔ wáng yuē :“ chén hè lǐ zhī yǔ yú yù yě 。 qín 、 wèi zhī yù yě , jiāng yǐ hé qí 、 qín ér jué qí yú chǔ yě 。 jīn lǐ yǔ yú yù , qí wú yǐ xìn wèi zhī hé jǐ yú qín ér gōng yú chǔ yě , qí yòu wèi chǔ zhī yǒu yīn yú qín 、 wèi yě , bì zhòng chǔ 。 gù lǐ zhī yǔ yú yù , wáng zhī dà zī yě 。 jīn lǐ bù yǔ yù , wèi zhī jué qí yú chǔ míng yǐ 。 qí 、 chǔ xìn zhī , bì qīng wáng , gù wáng bù rú wú zuì jǐng lǐ , yǐ shì qí yú yǒu qín 、 wèi , qí bì zhòng chǔ , ér qiě yí qín 、 wèi yú qí 。” wáng yuē :“ nuò 。” yīn bù zuì ér yì qí liè 。

  为您推荐:战国策·韩一·韩公仲相文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签