战国策·王曰向也子曰天下无道拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 19:24:13

  文言文之家为您整理战国策·王曰向也子曰天下无道拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·王曰向也子曰天下无道注音版

  《 wángyuēxiàngyuētiānxiàdào 》
   wángyuē :“ xiàng , yuē ‘ tiānxiàdào ’, jīn , yuē ‘ nǎiqiěgōngyàn ’ zhě ,  ?” duìyuē :“ jīnwèiduōyǒu , ruòyuēshèngqiānjūnránzhě ,  ? qiānjūn , fēizhīrèn 。 jīnwèichǔqiángyǒu , ruòyuèzhào 、 wèiérdòubīngyàn , chǔzhīrènzāi ? qiěfēichǔzhīrèn , érchǔwéizhī , shìchǔ 。 qiángchǔ 、 chǔ , wángshú便biàn ?”

战国策·王曰向也子曰天下无道拼音版

  《 wáng yuē xiàng yě zǐ yuē tiān xià wú dào 》
   wáng yuē :“ xiàng yě , zǐ yuē ‘ tiān xià wú dào ’, jīn yě , zǐ yuē ‘ nǎi qiě gōng yàn ’ zhě , hé yě ?” duì yuē :“ jīn wèi mǎ duō lì zé yǒu yǐ , ruò yuē shèng qiān jūn zé bù rán zhě , hé yě ? fū qiān jūn , fēi mǎ zhī rèn yě 。 jīn wèi chǔ qiáng dà zé yǒu yǐ , ruò fú yuè zhào 、 wèi ér dòu bīng yú yàn , zé qǐ chǔ zhī rèn yě zāi ? qiě fēi chǔ zhī rèn , ér chǔ wéi zhī , shì bì chǔ yě 。 qiáng chǔ 、 bì chǔ , qí yú wáng shú biàn yě ?”

  为您推荐:战国策·韩一·王曰向也子曰天下无道文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签