战国策·观鞅谓春申拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 19:28:46

  文言文之家为您整理战国策·观鞅谓春申拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·观鞅谓春申注音版

  《 guānyāngwèichūnshēn 》
   guānyāngwèichūnshēnyuē :“ rénjiēchǔwéiqiáng , érjūnyòngzhīruò , yāngrán 。 xiānjūnzhě , èrshíniánwèichángjiàngōng 。 jīnfèngbīngmiǎnàizhīsāi , 使shǐ ; jiǎdàoliǎngzhōubèihángōngchǔ ,  。 jīnrán , wèiqiědànwáng , néngài 、 yānlíng, qín , bǎiliùshí 。 chénzhīsuǒjiànzhě , qín 、 chǔdòuzhī 。”

战国策·观鞅谓春申拼音版

  《 guān yāng wèi chūn shēn 》
   guān yāng wèi chūn shēn yuē :“ rén jiē yǐ chǔ wéi qiáng , ér jūn yòng zhī ruò , qí yú yāng yě bù rán 。 xiān jūn zhě , èr shí yú nián wèi cháng jiàn gōng 。 jīn fèng yù yú bīng yú miǎn ài zhī sāi , bù shǐ ; jiǎ dào liǎng zhōu bèi hán yǐ gōng chǔ , bù kě 。 jīn zé bù rán , wèi qiě dàn mù wáng yǐ , bù néng ài qí xǔ 、 yān líng yǔ wú , gē yǐ yǔ qín , qù bǎi liù shí lǐ 。 chén zhī suǒ jiàn zhě , qín 、 chǔ dòu zhī rì yě yǐ 。”

  为您推荐:战国策·韩一·观鞅谓春申文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签