战国策·公仲数不信于诸侯拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 19:31:43

  文言文之家为您整理战国策·公仲数不信于诸侯拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·公仲数不信于诸侯注音版

  《 gōngzhòngshùxìnzhūhóu 》
   gōngzhòngshùxìnzhūhóu , zhūhóuzhī 。 nánwěiguóchǔ , chǔwángtīng 。 dàiwéichǔwángyuē :“ ruòtīngérbèifǎn 。 míngzhīfǎn , chángzhàngzhàoérpànchǔ , zhàngérpànqín 。 jīnguózhī , érsuǒ , shènhuànzhī 。 fāngwéiwěishēngzhīshí 。”

战国策·公仲数不信于诸侯拼音版

  《 gōng zhòng shù bù xìn yú zhū hóu 》
   gōng zhòng shù bù xìn yú zhū hóu , zhū hóu gù zhī 。 nán wěi guó yú chǔ , chǔ wáng fú tīng 。 sū dài wéi chǔ wáng yuē :“ bù ruò tīng ér bèi yǔ qí fǎn yě 。 míng zhī fǎn yě , cháng zhàng zhào ér pàn chǔ , zhàng qí ér pàn qín 。 jīn sì guó gù zhī , ér wú suǒ rù yǐ , yì shèn huàn zhī 。 cǐ fāng qí wéi wěi shēng zhī shí yě 。”

  为您推荐:战国策·韩一·公仲数不信于诸侯文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签