战国策·楚围雍氏五月拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 19:42:28

  文言文之家为您整理战国策·楚围雍氏五月拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·楚围雍氏五月注音版

  《 chǔwéiyōngshìyuè 》
   chǔwéiyōngshìyuè 。 hánlìng使shǐzhěqiújiùqín , guāngàixiāngwàng , qínshīxiàxiáo 。 hányòulìngshàngjìn使shǐqín , wèiqínwángyuē :“ hánzhīqín , wéiyǐn , chūwéiyànháng 。 jīnhánbìng , qínshīxiàxiáo 。 chénwénzhī , chúnjiēzhě齿chǐhán , yuànwángzhīshúzhī 。” xuāntàihòuyuē :“ 使shǐzhěláizhězhòng , shàngzizhīyánshì 。” zhàoshàngzi 。 xuāntàihòuwèishàngyuē :“ qièshìxiānwáng , xiānwángjiāqièzhīshēn , qièkùn ; jìnzhìshēnqièzhīshàng , érqièzhòng ,  ? shǎoyǒuyān 。 jīnzuǒhán , bīngzhòng , liángduō, jiùhán 。 jiùhánzhīwēi , fèiqiānjīn , 使shǐqièshǎoyǒuyān 。”
   shàngjìnguīshūbàohánwáng , hánwángqiǎnzhāngcuì 。 zhāngcuìchēngbìng , xíngxiàn 。 zhāngcuìzhì , gānmàoyuē :“ hán , xiānshēngbìngérlái 。” zhāngcuìyuē :“ hánwèi , qiě 。” gānmàoyuē :“ qínzhòngguózhīwáng , hánzhīhuǎnzhī 。 jīnxiānshēngyán , ?” zhāngcuìyuē :“ hánzhéérchǔ , chénāngǎnlái ?” gānmàoyuē :“ xiānshēngyán 。”
   gānmàorényánqínwángyuē :“ gōngzhòngbǐngdeqínshī , gǎnhànchǔ 。 jīnyōngshìwéi , érqínshīxiàxiáo , shìhán 。 gōngzhòngqiěshǒuércháo , gōngshūqiěguónánchǔ 。 chǔ 、 hánwéi , wèishìgǎntīng , shìchǔ — guómóuqín 。  , qínzhīxíngchéng 。 shízuòérdài , shúrénzhī ?” qínwángyuē :“ shàn 。” guǒxiàshīxiáojiùhán 。

战国策·楚围雍氏五月拼音版

  《 chǔ wéi yōng shì wǔ yuè 》
   chǔ wéi yōng shì wǔ yuè 。 hán lìng shǐ zhě qiú jiù yú qín , guān gài xiāng wàng yě , qín shī bù xià xiáo 。 hán yòu lìng shàng jìn shǐ qín , wèi qín wáng yuē :“ hán zhī yú qín yě , jū wéi yǐn bì , chū wéi yàn háng 。 jīn hán yǐ bìng yǐ , qín shī bù xià xiáo 。 chén wén zhī , chún jiē zhě qí chǐ hán , yuàn dà wáng zhī shú jì zhī 。” xuān tài hòu yuē :“ shǐ zhě lái zhě zhòng yǐ , dú shàng zi zhī yán shì 。” zhào shàng zi rù 。 xuān tài hòu wèi shàng zǐ yuē :“ qiè shì xiān wáng yě , xiān wáng yǐ qí bì jiā qiè zhī shēn , qiè kùn bù pí yě ; jìn zhì qí shēn qiè zhī shàng , ér qiè fú zhòng yě , hé yě ? yǐ qí shǎo yǒu lì yān 。 jīn zuǒ hán , bīng bù zhòng , liáng bù duō , zé bù zú yǐ jiù hán 。 fū jiù hán zhī wēi , rì fèi qiān jīn , dú bù kě shǐ qiè shǎo yǒu lì yān 。”
   shàng jìn guī shū bào hán wáng , hán wáng qiǎn zhāng cuì 。 zhāng cuì chēng bìng , rì xíng yī xiàn 。 zhāng cuì zhì , gān mào yuē :“ hán jí yǐ , xiān shēng bìng ér lái 。” zhāng cuì yuē :“ hán wèi jí yě , qiě jí yǐ 。” gān mào yuē :“ qín zhòng guó zhī wáng yě , hán zhī jí huǎn mò bù zhī 。 jīn xiān shēng yán bù jí , kě hū ?” zhāng cuì yuē :“ hán jí zé zhé ér rù yǔ chǔ yǐ , chén ān gǎn lái ?” gān mào yuē :“ xiān shēng wú fù yán yě 。”
   gān mào rén yán qín wáng yuē :“ gōng zhòng bǐng de qín shī , gù gǎn hàn chǔ 。 jīn yōng shì wéi , ér qín shī bù xià xiáo , shì wú hán yě 。 gōng zhòng qiě yì shǒu ér bù cháo , gōng shū qiě yǐ guó nán hé yú chǔ 。 chǔ 、 hán wéi yī , wèi shì bù gǎn bù tīng , shì chǔ yǐ — guó móu qín yě 。 rú cǐ , zé fá qín zhī xíng chéng yǐ 。 bù shí zuò ér dài fá , shú yǔ fá rén zhī lì ?” qín wáng yuē :“ shàn 。” guǒ xià shī yú xiáo yǐ jiù hán 。

  为您推荐:战国策·韩二·楚围雍氏五月文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签