战国策·楚围雍氏韩令冷向借救于秦拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 19:45:30

  文言文之家为您整理战国策·楚围雍氏韩令冷向借救于秦拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·楚围雍氏韩令冷向借救于秦注音版

  《 chǔwéiyōngshìhánlìnglěngxiàngjièjiùqín 》
   chǔwéiyōngshì , hánlìnglěngxiàngjièjiùqín , qínwéi使shǐgōngsūnmèihán 。 gōngzhòngyuē :“ qínwéijiāngjiùhán ?  ?” duìyuē:“ qínwángzhīyányuē , qǐngdàonánzhèng 、 lántiángōngchǔ , chūbīngsānchuāndàigōng , dàijūnnánzhèng 。” gōngzhòngyuē :“ nài ?” duìyuē :“ qínwángzhāngzhīmóu 。 chǔwēiwánggōngliáng , zhāngwèiqínwángyuē :‘ chǔgōngliáng , wèizhéérchǔ 。 hánguó , shìqín 。 chūbīngjìnwèi 。’ shìgōngshì 。 wèishìjìn , wēiwáng , chǔwèizhàn , qín西zhīwàiguī 。 jīnjiāngyángyánjiùhán , éryīnshànchǔ , gōngshìqínérjìn , jīngchǔzhàn 。 chǔyīndeqínzhīyòng , gōngxiāngzhī 。 gōngzhànshèngchǔ , suìgōngchéngchǔ , sānchuānérguī 。 gōngzhànshèngchǔ , sāisānchuānérshǒuzhī , gōngnéngjiù 。 chénshènèshì 。 kāngsānfǎnzhīyǐng , gānmàozhāoxiànjìng , yányuēshōu , shíyóuyǒuyuē 。” gōngzhòngkǒngyuē :“ ránnài ?” duìyuē :“ gōngxiānhánérhòuqín , xiānshēnérhòuzhāng 。 gōngguó 、 chǔ , qínwěiguógōngjiě 。 shìgōngzhīsuǒwàizhěér , shíyóuzhīshīqín 。”

战国策·楚围雍氏韩令冷向借救于秦拼音版

  《 chǔ wéi yōng shì wǔ yuè 》
   chǔ wéi yōng shì wǔ yuè 。 hán lìng shǐ zhě qiú jiù yú qín , guān gài xiāng wàng yě , qín shī bù xià xiáo 。 hán yòu lìng shàng jìn shǐ qín , wèi qín wáng yuē :“ hán zhī yú qín yě , jū wéi yǐn bì , chū wéi yàn háng 。 jīn hán yǐ bìng yǐ , qín shī bù xià xiáo 。 chén wén zhī , chún jiē zhě qí chǐ hán , yuàn dà wáng zhī shú jì zhī 。” xuān tài hòu yuē :“ shǐ zhě lái zhě zhòng yǐ , dú shàng zi zhī yán shì 。” zhào shàng zi rù 。 xuān tài hòu wèi shàng zǐ yuē :“ qiè shì xiān wáng yě , xiān wáng yǐ qí bì jiā qiè zhī shēn , qiè kùn bù pí yě ; jìn zhì qí shēn qiè zhī shàng , ér qiè fú zhòng yě , hé yě ? yǐ qí shǎo yǒu lì yān 。 jīn zuǒ hán , bīng bù zhòng , liáng bù duō , zé bù zú yǐ jiù hán 。 fū jiù hán zhī wēi , rì fèi qiān jīn , dú bù kě shǐ qiè shǎo yǒu lì yān 。”
   shàng jìn guī shū bào hán wáng , hán wáng qiǎn zhāng cuì 。 zhāng cuì chēng bìng , rì xíng yī xiàn 。 zhāng cuì zhì , gān mào yuē :“ hán jí yǐ , xiān shēng bìng ér lái 。” zhāng cuì yuē :“ hán wèi jí yě , qiě jí yǐ 。” gān mào yuē :“ qín zhòng guó zhī wáng yě , hán zhī jí huǎn mò bù zhī 。 jīn xiān shēng yán bù jí , kě hū ?” zhāng cuì yuē :“ hán jí zé zhé ér rù yǔ chǔ yǐ , chén ān gǎn lái ?” gān mào yuē :“ xiān shēng wú fù yán yě 。”
   gān mào rén yán qín wáng yuē :“ gōng zhòng bǐng de qín shī , gù gǎn hàn chǔ 。 jīn yōng shì wéi , ér qín shī bù xià xiáo , shì wú hán yě 。 gōng zhòng qiě yì shǒu ér bù cháo , gōng shū qiě yǐ guó nán hé yú chǔ 。 chǔ 、 hán wéi yī , wèi shì bù gǎn bù tīng , shì chǔ yǐ — guó móu qín yě 。 rú cǐ , zé fá qín zhī xíng chéng yǐ 。 bù shí zuò ér dài fá , shú yǔ fá rén zhī lì ?” qín wáng yuē :“ shàn 。” guǒ xià shī yú xiáo yǐ jiù hán 。

  为您推荐:战国策·韩二·楚围雍氏韩令冷向借救于秦文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签