战国策·公仲为韩魏易地拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 20:03:54

  文言文之家为您整理战国策·公仲为韩魏易地拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·公仲为韩魏易地注音版

  《 gōngzhòngwéihánwèi 》
   gōngzhòngwéihán 、 wèi , gōngshūzhēngzhīértīng , qiěwáng 。 shǐwèigōngshūyuē :“ gōngwáng , chéng 。 gōnghòufǎn , qiěshìtiānxiàqīnggōng , gōngruòshùnzhī 。 hánshàng , hàizhào ; wèixià , hàichǔ 。 gōnggàochǔ 、 zhào , chǔ 、 zhàoèzhī 。 zhàowénzhī , bīnglínyángcháng , chǔwénzhī , bīnglínfāngchéng , érbài 。”

战国策·公仲为韩魏易地拼音版

  《 gōng zhòng wéi hán wèi yì dì 》
   gōng zhòng wéi hán 、 wèi yì dì , gōng shū zhēng zhī ér bù tīng , qiě wáng 。 shǐ tì wèi gōng shū yuē :“ gōng wáng , zé yì bì kě chéng yǐ 。 gōng wú cí yǐ hòu fǎn , qiě shì tiān xià qīng gōng , gōng bù ruò shùn zhī 。 fū hán dì yì yú shàng , zé hài yú zhào ; wèi dì yì yú xià , zé hài yú chǔ 。 gōng bù rú gào chǔ 、 zhào , chǔ 、 zhào è zhī 。 zhào wén zhī , qǐ bīng lín yáng cháng , chǔ wén zhī , fā bīng lín fāng chéng , ér yì bì bài yǐ 。”

  为您推荐:战国策·韩二·公仲为韩魏易地文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签