战国策·錡宣之教韩王取秦拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 20:36:13

  文言文之家为您整理战国策·錡宣之教韩王取秦拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·錡宣之教韩王取秦注音版

  《 xuānzhījiàohánwángqín 》
   xuānzhījiàohánwángqín , yuē :“ wèigōngshūchēbǎichéng , yánzhīchǔ , sānchuān 。 yīnlìnggōngzhòngwèiqínwángyuē :‘ sānchuānzhīyányuē , qínwáng 。 hánwángzhīxīn , jiě 。 wángshìxiāngziwéizhìhán , lìnghánwángzhīwángzhīsānchuān 。’ yīnchūxiāngziértài 。”

战国策·錡宣之教韩王取秦拼音版

  《 qí xuān zhī jiào hán wáng qǔ qín 》
   qí xuān zhī jiào hán wáng qǔ qín , yuē :“ wèi gōng shū jù chē bǎi chéng , yán zhī chǔ , yì sān chuān 。 yīn lìng gōng zhòng wèi qín wáng yuē :‘ sān chuān zhī yán yuē , qín wáng bì qǔ wǒ 。 hán wáng zhī xīn , bù kě jiě yǐ 。 wáng hé bù shì yǐ xiāng zi wéi zhì yú hán , lìng hán wáng zhī wáng zhī bù qǔ sān chuān yě 。’ yīn yǐ chū xiāng zi ér dé tài zǐ 。”

  为您推荐:战国策·韩二·錡宣之教韩王取秦文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签