战国策·公叔使冯君于秦拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 21:14:35

  文言文之家为您整理战国策·公叔使冯君于秦拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·公叔使冯君于秦注音版

  《 gōngshū使shǐféngjūnqín 》
   gōngshū使shǐféngjūnqín , kǒngliú , jiàoyángxiàngshuōqínwángyuē :“ liúféngjūnshànhánchén , fēishàngzhī 。 zhǔjūnshànféngjūn , érzhīqín 。 féngjūn广guǎngwángértīnggōngshū , tàizhēng , wáng , érhàihán 。”

战国策·公叔使冯君于秦拼音版

  《 gōng shū shǐ féng jūn yú qín 》
   gōng shū shǐ féng jūn yú qín , kǒng liú , jiào yáng xiàng shuō qín wáng yuē :“ liú féng jūn yǐ shàn hán chén , fēi shàng zhī yě 。 zhǔ jūn bù rú shàn féng jūn , ér zī zhī yǐ qín 。 féng jūn guǎng wáng ér bù tīng gōng shū , yǐ yǔ tài zǐ zhēng , zé wáng zé bù , ér hài yú hán yǐ 。”

  为您推荐:战国策·韩二·公叔使冯君于秦文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签