战国策·齐令周最使郑拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-12 12:43:24

  文言文之家为您整理战国策·齐令周最使郑拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·齐令周最使郑注音版

  《 lìngzhōuzuì使shǐzhèng 》
   lìngzhōuzuì使shǐzhèng , hánrǎoérfèigōngshū 。 zhōuzuìhuànzhī , yuē :“ gōngshūzhīzhōujūnjiāo , lìng使shǐzhèng , hánrǎoérfèigōngshū 。 yuē :‘ shìzhěshì 。’ jīngōngshūyuàn , nài , zhōujūnérshēnyuàn 。” shǐshèyuē :“ gōngxíng , qǐnglìnggōngshūzhònggōng 。”
   zhōuzuìxíngzhìzhèng , gōngshū 。 shǐshèjiànyuē :“ zhōuzuìlái使shǐ , chénqièqiángzhī 。 zhōuzuìlái , wéigōng ; chénzhīqiángzhī , wéigōng 。” gōngshūyuē :“ qǐngwénshuō 。” duìyuē :“ dàizhūyǒuquǎn , quǎnměngchì , chìzhīshìrén 。 yǒuqǐngchìzhīzhě , shìérchìzhī , quǎndòng ; chìzhī , quǎnsuìshìrénzhīxīn 。 jīnzhōuzuìdeshìxià , érzhīlái使shǐ , jiāngchénérhuǎnyán , zhèngwángwángwéi ,  。 jīnzhōuzuìlái , rénlái 。 lái使shǐzhějiāogōng , érhánrǎo , 使shǐzhī , yánzhī , zhèngwángzhī 。” gōngshūyuē :“ shàn 。” suìzhòngzhōuzuì 。 wángguǒhánrǎo 。

战国策·齐令周最使郑拼音版

  《 qí lìng zhōu zuì shǐ zhèng 》
   qí lìng zhōu zuì shǐ zhèng , lì hán rǎo ér fèi gōng shū 。 zhōu zuì huàn zhī , yuē :“ gōng shū zhī yǔ zhōu jūn jiāo yě , lìng wǒ shǐ zhèng , lì hán rǎo ér fèi gōng shū 。 yǔ yuē :‘ nù yú shì zhě sè yú shì 。’ jīn gōng shū yuàn qí , wú nài hé yě , bì zhōu jūn ér shēn yuàn wǒ yǐ 。” shǐ shè yuē :“ gōng xíng yǐ , qǐng lìng gōng shū bì zhòng gōng 。”
   zhōu zuì xíng zhì zhèng , gōng shū dà nù 。 shǐ shè rù jiàn yuē :“ zhōu zuì gù bù yù lái shǐ , chén qiè qiáng zhī 。 zhōu zuì bù yù lái , yǐ wéi gōng yě ; chén zhī qiáng zhī yě , yì yǐ wéi gōng yě 。” gōng shū yuē :“ qǐng wén qí shuō 。” duì yuē :“ qí dài fū zhū zǐ yǒu quǎn , quǎn měng bù kě chì , chì zhī bì shì rén 。 kè yǒu qǐng chì zhī zhě , jí shì ér xú chì zhī , quǎn bù dòng ; fù chì zhī , quǎn suì wú shì rén zhī xīn 。 jīn zhōu zuì gù de shì zú xià , ér yǐ bù dé yǐ zhī gù lái shǐ , bǐ jiāng lǐ chén qí cí ér huǎn qí yán , zhèng wáng bì yǐ qí wáng wéi bù jí , bì bù xǔ yě 。 jīn zhōu zuì bù lái , tā rén bì lái 。 lái shǐ zhě wú jiāo yú gōng , ér yù dé yú hán rǎo , qí shǐ zhī bì jí , yán zhī bì jí , zé zhèng wáng bì xǔ zhī yǐ 。” gōng shū yuē :“ shàn 。” suì zhòng zhōu zuì 。 wáng guǒ bù xǔ hán rǎo 。

  为您推荐:战国策·韩二·齐令周最使郑文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签