战国策·韩公叔与几瑟争国郑强为楚王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-12 12:45:23

  文言文之家为您整理战国策·韩公叔与几瑟争国郑强为楚王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·韩公叔与几瑟争国郑强为楚王注音版

  《 hángōngshūzhēngguózhèngqiángwéichǔwáng使shǐhán 》
   hángōngshūzhēngguó 。 zhèngqiángwéichǔwáng使shǐhán , jiǎoxīnchéng 、 yángrénshì , gōngshūzhēngguó 。 chǔ , jiāngzuìzhī 。 zhèngqiángyuē :“ chénzhījiǎozhī , wéiguó。 chényuē : shìdexīnchéng 、 yángrén , gōngshūzhēngguó , érquán , wèihánshì ; hánshì , mìngxiànchǔ , yòuxīnchéng 、 yángréngǎnsuǒ ? ruòzhànérshèng , zǒuér , jīnqiězhì , yòuāngǎnyán ?” chǔwángyuē :“ shàn 。” nǎizuì 。

战国策·韩公叔与几瑟争国郑强为楚王拼音版

  《 hán gōng shū yǔ jǐ sè zhēng guó zhèng qiáng wéi chǔ wáng shǐ yú hán 》
   hán gōng shū yǔ jǐ sè zhēng guó 。 zhèng qiáng wéi chǔ wáng shǐ yú hán , jiǎo yǐ xīn chéng 、 yáng rén hé shì zǐ , yǐ yǔ gōng shū zhēng guó 。 chǔ nù , jiāng zuì zhī 。 zhèng qiáng yuē :“ chén zhī jiǎo yǔ zhī , yǐ wéi guó yě 。 chén yuē : shì zǐ de xīn chéng 、 yáng rén , yǐ yǔ gōng shū zhēng guó , ér dé quán , wèi bì jí hán shì ; hán shì jí , bì mìng xiàn yú chǔ , yòu hé xīn chéng 、 yáng rén gǎn suǒ ? ruò zhàn ér bù shèng , zǒu ér bù sǐ , jīn qiě yǐ zhì , yòu ān gǎn yán dì ?” chǔ wáng yuē :“ shàn 。” nǎi fú zuì 。

  为您推荐:战国策·韩二·韩公叔与几瑟争国郑强为楚王使于韩文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签