战国策·韩公叔与几瑟争国中庶子强谓拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-12 12:47:16

  文言文之家为您整理战国策·韩公叔与几瑟争国中庶子强谓拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·韩公叔与几瑟争国中庶子强谓注音版

  《 hángōngshūzhēngguózhōngshùqiángwèitài 》
   hángōngshūzhēngguó , zhōngshùwèitàiyuē :“ ruòshīwèi , gōngshū 。” tàiyuē :“  。 zhànzhīguózhōngfēn 。” duìyuē :“ shìchéng , shēnwēi , shàngguózhīquánwéi ?” tàitīng , shīguǒgēngchù , tàichūzǒu 。

战国策·韩公叔与几瑟争国中庶子强谓拼音版

  《 hán gōng shū yǔ jǐ sè zhēng guó zhōng shù zǐ qiáng wèi tài zǐ 》
   hán gōng shū yǔ jǐ sè zhēng guó , zhōng shù zǐ wèi tài zǐ yuē :“ bù ruò jí qí shī wèi rù , jí jī gōng shū 。” tài zǐ yuē :“ bù kě 。 zhàn zhī yú guó zhōng bì fēn 。” duì yuē :“ shì bù chéng , shēn bì wēi , shàng hé zú yǐ tú guó zhī quán wéi ?” tài zǐ fǔ tīng , qí shī guǒ gēng chù , tài zǐ chū zǒu 。

  为您推荐:战国策·韩二·韩公叔与几瑟争国中庶子强谓太子文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签