战国策·公叔将杀几瑟拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-12 18:58:02

  文言文之家为您整理战国策·公叔将杀几瑟拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·公叔将杀几瑟注音版

  《 gōngshūjiāngshā 》
   gōngshūjiāngshā 。 wèigōngshūyuē :“ tàizhīzhònggōng , wèi 。 jīn , tàihuàn , qīnggōng 。 hándàijiànwánglǎo , tàizhīyòngshì , shìzhī 。 tàiwàizhīhuàn , érnèishōuzhūdài , gōngqīng 。 shā , kǒngtài , tàizhōngshēnzhònggōng 。”

战国策·公叔将杀几瑟拼音版

  《 gōng shū jiāng shā jǐ sè 》
   gōng shū jiāng shā jǐ sè yě 。 wèi gōng shū yuē :“ tài zǐ zhī zhòng gōng yě , wèi jǐ sè yě 。 jīn jǐ sè sǐ , tài zǐ wú huàn , bì qīng gōng 。 hán dài fū jiàn wáng lǎo , jì tài zǐ zhī yòng shì yě , gù yù shì zhī 。 tài zǐ wài wú jǐ sè zhī huàn , ér nèi shōu zhū dài fū yǐ zì fǔ yě , gōng bì qīng yǐ 。 bù rú wú shā jǐ sè , yǐ kǒng tài zǐ , tài zǐ bì zhōng shēn zhòng gōng yǐ 。”

  为您推荐:战国策·韩二·公叔将杀几瑟文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签